31.8.17

Η παρόρμηση της αγάπης ως κίνητρο της Νοεράς Προσευχής

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

|Το κεφάλαιο 24 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μιλάει επίσης για την Νοερά Προσευχή. ,Η Νοερά προσευχή εμποδίζεται , αν λείπει η παρόρμηση της αγάπης. Κίνητρο πάντα της Νοεράς Προσευχής είναι η αγάπη. Η παράγραφος πέντε του 24ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ματθαίου, είναι μια παραβολή για την Νοερά Προσευχή.

Το νόημα της παραβολής είναι ότι εμποδίζεται η Νοερά Προσευχή εάν έχουμε «μνήμη εχθρότητας» στην καρδιά μας. Αυτό άλλωστε είναι εύλογο, στη Νοερά Προσευχή.: «Εάν» γράφει ο Ευαγγελιστής «προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον κακεί μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε διαλλάγηθι του αδελφού σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου» .

Νοερά Προσευχή και μνήμη αλλοτρίου δεν είναι δυνατή. Δεν μπορούμε να προσέχουμε τα λόγια της Ευχής και μαζί να θυμούμαστε τί μας έκανε ο αδελφός μας. Αν θυμούμαστε τί μας έκανε ο αδελφός μου, η μνήμη αυτή είναι εμπόδιο για τη Θεία Χάρη.

Παράβαλε τα λόγια τα λόγια του  Προφήτου Ησαϊα  : «διάλυε στραγγαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων». «τότε βοήσῃ, καὶ ὁ Θεὸς εἰσακούσεταί σου· ἔτι λαλοῦντός σου ἐρεῖ· ἰδοὺ πάρειμι. ἐὰν ἀφέλῃς ἀπὸ σοῦ σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν καὶ ρῆμα γογγυσμοῦ." (Ησ.58:6,9)

(...λύε κάθε δεσμόν και σύνδεσμον με την αδικίαν. Ακύρωσε και σχίσε τας διεστραμμένας συμφωνίας, τας οποίας σε δια βίας και εξαναγκασμού έχεις συνάψει με τους άλλους.  Στείλε ελευθέρους τους συντετριμμένους από τον πόνον και την συμφοράν, και κάθε συμβόλαιον αδίκου συναλλαγής σχίσε το.) (Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννου Θ. Κολιτσάρα). Δεν υπάρχουν σχόλια: