19.1.19

Αντι-χριστιανισμός και ανελευθερία

.
Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ο Χριστιανισμός διδάσκει την προσωπική ελευθερία. Θεωρεί τον άνθρωπο εικόνα του Θεού, όμοιο με το Θεό, δηλαδή ελεύθερο. Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον άνθρωπο ως μέσον για οποιοδήποτε σκοπό. Διδάσκει να καλούμε το Θεό πατέρα, δηλαδή να είμαστε όμοιοι με την ουσία του πατέρα. Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διωξουσι." Ο αντίχριστος διώκει τον Χριστό και την ελευθερία.

Η προσωπική ελευθερία είναι ουσιαστικό στοιχείο του πνεύματος. Ό,τι αντιμάχεται την ελευθερία, αντιμάχεται το πνεύμα και το πρόσωπο εντός του οποίου εκδηλώνεται το πνεύμα. Η δέσμευση του προσώπου είναι δέσμευση του πνεύματος. Ο αντίχριστος είναι εχθρός της ελευθερίας και του πνεύματος.

Το πνεύμα είναι ελεύθερο. " Ενώ όλα τα ζωτικά κέντρα που ονομάζονται επίσης "ψυχικά" δεν είναι ελεύθερα. Το πνεύμα όπου θέλει πνέει". Εκδηλώνεται μόνο στο πρόσωπο, λόγω της ελευθερίας του. "Με τί πρόσωπο θα αντικρύσω τον κόσμο", λέμε όταν δεν είμαστε ελεύθεροι.Το πρόσωπο είναι ελεύθερο. Το πρόσωπο γνωρίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος κράζει "αββά ο πατήρ".

"Αυτοί δεν αγαπούν το Θεό, θα αγαπήσουν εμάς", είπε μια μάνα στο γιο της γι΄αυτούς που δίωκαν την ελευθερία. Το αξιόμεμπτο είναι απέναντι στο Θεό. Τί σημασία έχει η προσβολή σε μας; "Έθου τας ανομίας ημών εναντίον σου , ότι επήλθε πραότης εφ' ημάς, και παιδευθησόμεθα."

Ο Χριστός μετατρέπει τις ήττες σε νίκες. Ο κομμουνισμός σταύρωσε το Χριστό στη Ρωσία, αλλά έπαθε πανωλεθρία

18.1.19

"Προωρώμην τον Κύριόν μου"

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

΄"Εως πότε θα πίνουμε το φαρμάκι για κάθε εμπόδιο και για κάθε δυσκολία στη ζωή μας;  Να επιστρατεύουμε ξανά και ξανά τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπουμε με τη δύναμη του Θεού τις ήττες σε νίκες; Να θυμηθούμε πάλι τον τρόπο με τα βήματά του:

 Πρώτο βήμα, η συλλογή. Έχουμε το νου μας στην κόλαση χωρίς να απελπιζόμαστε.

Δεύτερο βήμα: η διάκριση. Διακρίνουμε τον εαυτό μας από την κατάσταση που μας φαρμάκωσε. "Όχι, δεν είμαι αυτή η κατάσταση."

Τρίτο βήμα: η αντικειμένιση. Η κατάσταση αυτή είναι αντικείμενο για την πνευματική επεξεργασία από μας. Πνευματική επεξεργασία είναι αυτή που γίνεται με το πνεύμα του Χριστού.

Τέταρτο βήμα, η θεία χάρη ελκύει την κατάσταση στην περιοχή των καθολικών βιωμάτων (ειδητική περιοχή). Ο στίχος του Δαβίδ που ακολουθεί περιγράφει την κατάστασή μας: " Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου" (Ψαλμ. 50:7), όσον αφορά την αισθητηριακή πραγματικότητα, δηλαδή τα αντικείμενα που γνωρίζουμε με τις αισθήσεις μας. 

Οι παρακάτω στίχοι του πεντηκοστού ψαλμού της μετανοίας, περιγράφουν το έργον της Θείας Χάρης. Δε νιώθουμε πια την πίκρα. Η ανομία μας είναι μπροστά μας, αλλά δεν μας φαρμακώνει. Έχουμε τη δύναμη να πατάμε επάνω σε σκορπιούς και σε όφεις  και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να μη μας βλάφτει.

"Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.  Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου." (Ψαλμ.50:9-12)

(Σαν με κλωνάρια υσσώπου θα με ραντίσεις με το έλεός σου και έτσι εγώ θα καθαριστώ από την αμαρτία μου.  Θα με πλύνεις με η χάρη σου κκαι θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε να είμαι λευκότερος από το χιόνι.  Τότε θα με κάμεις να αισθανθώ αγαλλίασιν και ευφροσύνην, ώστε αυτά τα συντετριμμένα και παράλυτα οστά μου να σκιρτήσουν από χαρά. Στρέψε το πρόσωπό σου μακριά από τις αμαρτίες μου, ώστε να μην τις βλέπεις και σβήσε τις παρανομίες μου.)

 Προωρώμην τον Κύριόν ενώπιόν  μου διά παντός , ότι εκ δεξιών μου εστίν, ίνα μη σαλευθώ."
((Ψαλμ.15:8)

(Ημέρα και νύχτα έβλεπα και βλέπω τον Κύριόν μου πάντοτε εμπρός μου. Τόν βλέπω ότι είναι εις τα δεξιά μου, έτοιμος να με προστατεύσει, για να μην ταραχθώ από οποιοδήποτε φόβο ή κίνδυνο.)

Γιατί ο Ιησούς έκανε μαθητή Του τον Ιούδα ενώ γνώριζε ότι θα Τον προδώσει;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ο Ιησούς δεν απέφυγε τους αμαρτωλούς. Θεωρούσε τους αμαρτωλούς ως αρρώστους που χρειάζονται θεραπεία. Οι αμαρτωλοί χρειάζονται τον Ιησού, να τους θεραπεύσει. Δεν έχουν χρείαν ιατρού οι υγιείς.

Ήταν ο Ιούδας ένας άρρωστος που θα μπορούσε ο Ιησούς να τον θεραπεύσει, αν ήθελε; Είναι η περίπτωση για την οποία ο Ιησούς προφητεύοντας το θάνατό Του, είπε:

"Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτέννουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν! ποσάκις ηθέλησα επισυνάξαι τα τέκνα σου ον τρόπον όρνις την εαυτής νοσσιάν υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελεήσατε! ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος. λέγω δε υμίν ότι ου μη με ίδητε έως αν ήξη ότε είπητε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου."

(Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ εσύ που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλα της κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι΄αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δε θα με δείτε πια, ώσπου να έρθει ο καιρός που θα πείτε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.)

Μήπως αυτά τα λόγια απαντούν και στις δικές μας συμφορές ως λαός εξαιτίας της προδοσίας; Μήπως αφίεται όπως η Ιερουσαλήμ, ο οίκος υμών έρημος. Μήπως δε δούμε τον Ιησού ώσπου ναρθει ο καιρός που θα πούμε, ως λαός, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου;

moschoblog.blogspot.com

17.1.19

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ. ΝΕΚΡΕΣ ΨΥΧΕΣ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η αμαρτία μας χωρίζει απ΄ το Θεό. Θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Άρα η αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής. ΚΙ αφού κανένας δεν είναι αναμάρτητος, όλοι έχουμε λίγο έως πολύ νιώσει το θάνατο της ψυχής.

Αυτά όλα είναι θεωρητικά. Στην πράξη πώς γίνεται αντιληπτό ότι η αμαρτία θανατώνει την ψυχή ; Γίνεται αντιληπτό από τα συμπτώματα της νεκρής ψυχής.

ΟΙ αρχαίοι γνώριζαν τα συμπτώματα της νεκρής ψυχής. Στην αρχαία μυθολογία οι πύλες του Άδη έμειναν ανοιχτές, όταν ο Ηρακλής σκότωσε τους Κέρβερους που τις φύλαγαν , Έτσι βγήκαν στον επάνω κόσμο νεκρές ψυχές και αναμίχθηκαν με τους ζωντανούς.

Νεκρές ψυχές περιγράφει στο ομώνυμο μυθιστόρημά του ο μεγάλος Ρώσος μυθιστοριογράφος Νικολάϊ Γκόγκολ. Στη γλώσσα της Νομικής Επιστήμης η νεκρή ψυχή ονομάζεται "ηθικός θάνατος". Ηθικός θάνατος είναι όταν ο άνθρωπος απεκδύεται τις αρετές του πνεύματος. Πολλοί νομίζουν ότι οι αρετές είναι γνώσεις.

Μια φορά ο Πλάτων ρώτησε ένα γέρο μαθητή του: "Πότε θα αποφασίσεις να ζεις ενάρετα;" Ο Πλάτων εννοούσε ότι φιλοσοφία είναι "επιστήμη και ζωή".

moschoblog.blogspot.com

ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Κατά τους Στωικούς, είναι καλύτερα να μην έρχονται τα πράγματα όπως θέλουμε, αλλά να θέλουμε όπως έρχονται.

Γιατί άραγε; Προφανώς για να αγωνιζόμαστε. Κάθε εμπόδιο για καλό, λέει ο λαός μας, εκφράζοντας την στωϊκή φιλοσοφία του, όπως την διδάχτηκε από την Εκκλησία, από τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας και από την προσωπική πείρα.

Θέλοντας τα πράγματα όπως έρχονται, «και τα καλά και τα κακά δεχούμενα», αγωνιζόμαστε να τα φέρουμε όπως θέλουμε, δηλαδή με το πνεύμα του Χριστού.

Μια φορά ο Μέγας Αντώνιος είδε τις παγίδες απλωμένες και είπε «ποιός θα σωθεί με τόσες παγίδες απλωμένες» και μια φωνή μέσα του είπε «αφαίρεσε τις παγίδες και κανείς δε σώζεται».

Τα εμπόδια μας παρακινούν να αγωνιζόμαστε. Η ελευθερία ιστορείται με την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Και η ίδια η φύση του ανθρώπου είναι αγωνιστική. Ο εγκέφαλός του έχει έναν εχθρό, την αδράνεια, που τον απειλεί με μαρασμό. Στον αγώνα ο εγκέφαλος ανανεώνεται.
Ο Ιησούς θεράπευε τους πάσχοντες πρώτα από την ψυχολογική τους παραλυσία κι ύστερα απ΄ τη σωματική.

moschoblog.blogspot.com

16.1.19

Ελευθερία είναι αγώνας για την ελευθερία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ελευθερία είναι αγώνας για την ελευθερία. Αυτό είναι το νόημα των πρώτων στίχων του Εθνικού μας Ύμνου: Σε γνωρίζω από την κόψη/ του σπαθιού την τρομερή".

Να σας το πω με ένα παράδειγμα απ΄ την καθημερινή ζωή: Κάποιος έχει το πάθος του καπνίσματος. Τίποτε δεν μπορεί να τον ελευθερώσει. Δεν μπορεί γιατί ο ασθενής, γιατί αρρώστια είναι, ταυτίζει τον εαυτό του με το πάθος του. Δεν γνωρίζει τον εαυτό του.

Από τα πανάρχαια χρόνια Προφήτες και Φιλόσοφοι Έλληνες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο , διδάσκουν το Γνώθι σ΄ αυτόν" Αν ο άρρωστος γνώριζε τον εαυτό του, θα ήταν βέβαιος ότι ο εαυτός δεν είναι το πάθος του.

Αυτό σημαίνει "εξαντικειμένιση" (Μαξ Σέλλερ) . Ξεχώρισε το υποκείμενο από το αντικείμενο. Το αντικείμενο δεν είναι ατυχία. Είναι το υλικό της ζωής. Ο παθων θα το επεξεργαστεί πνευματικά, με το πνεύμα του Χριστού, θα αποστασιοποιηθεί από αυτό .

Ο δρόμος αυτός της Ελληνοορθόδοξης Παράδοσης έχει και άλλα στάδια συνέχεια. Ελευθερία είναι ο αγώνας για την ελευθερία. Δεν τελειώνει ποτέ!

13.1.19

Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Από τότε που οι πρωτόπλαστοι εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο, ο άνθρωπος δε ζει διαρκώς μέσα σε ένα κήπο ούτε μέσα σε μια ζούγκλα.

Το ίδιο και τα αισθήματά του αλλάζουν. Η χαρά και η θλίψη εναλλάσσονται διαρκώς. Ούτε όλο χαρά ούτε όλο λύπη.

Ένας στίχος του Λόρκα λέει:

"La muerte
entra y sale
de la taverna"

(Ο θάνατος
μπαίνει και βγαίνει
απ΄ την ταβέρνα).

Ένα ναυτικό τραγούδι είναι το ίδιο απαισιόδοξο:

Asi es lao vida cuesta
fumo que sale
cenere que resta

("Ετσι είναι η ζωή αυτή
καπνός που φεύγει
στάχτη που μένει).

moschoblog.blogspot.com