15.3.14

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Πόσος χρόνος πρέπει να περάσει για να γνωρίσεις καλά ένα πράγμα, για να γίνει κτήμα σου;

Αναλόγως από τον τρόπο που ζεις. Ένας αλαζονικός τύπος, μπορεί να περάσει όλη τη ζωή του, χωρίς να μάθει την ταπείνωση.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής μαθαίνουμε από τα βιβλία πολλά πράγματα. Όταν όμως προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, συνειδητοποιούμε ότι δεν τα ξέρουμε καθόλου.

Παράδειγμα. Από πολύ νέος ήξερα ότι άλλο είναι η διάνοια και άλλο είναι το πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Και τώρα το ξέρω. Αλλά δεν με ωφελεί σε τίποτα να το ξέρω, αν δεν μου το διδάξει κάποιος που το εφαρμόζει στην πράξη.TIME AND KNOWLEDGE

How much time must pass to meet a good thing to make your property ?

Depending on how you live. An arrogant guy can spend all his life without knowing the humiliation .

In the early years of life we learn from the books many things . When we try to apply them in practice , we realize that you do not know at all.

Example . From very young I knew that another is the mind and the other is the spirit in the Orthodox Tradition. And now I know. But do not benefit anything to know , if I do not teach someone who applies it in practice .TIEMPO Y CONOCIMIENTO

¿Cuánto tiempo debe pasar para cumplir una buena cosa para hacer que su propiedad?

Dependiendo de cómo usted vive. Un chico arrogante puede pasar toda su vida sin conocer la humillación.

En los primeros años de vida que aprendemos de los libros de muchas cosas. Cuando tratamos de aplicarlas en la práctica , nos damos cuenta que no sabes nada.

Ejemplo . Desde muy joven supe que otra es la mente y el otro es el espíritu de la tradición ortodoxa. Y ahora lo sé. Pero no se benefician nada que saber, si yo no enseño a alguien que se aplica en la práctica.

Δεν υπάρχουν σχόλια: