7.4.13

ΚΑΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ *Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου


Τί απαντούν οι θεωρούντες την ψυχήν ότι πεθαίνει μαζί με το σώμα,αιρετικοί, στα εξής ερωτήματα;

!. Όταν η Αγία Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ΄εικόνα του Θεού εννοεί το σώμα του ανθρώπου; Διδάσκει η Αγία Γραφή τον ανθρωπομορφισμό , στον οποίο πιστεύουν οι αιρετικοί ανθρωπομορφιστές;

2.Το σώμα του ανθρώπου ή η ψυχή του ανθρώπου είναι κατ΄ εικόνα της Αγίας Τριάδος;
Είναι και το σώμα κατ΄εικόνα της Αγίας ΤΡιάδος πλασμένο;.

3. Είναι η κατ΄εικόνα του Θεού πλασθείσα ψυχή σύνθετη και διαλύεται στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται; Από παια στοιχεία αποτελείται;

4. Περιορίζεται η ψυχή μέσα στις ίδιες διαστάσεις που περιορίζεται το σώμα, δηλαδή του χρόνου και του χώρου;

5. Το ότι η ψυχή είναι κτιστή σημαίνει ότι είναι υλική, όπως είναι το σώμα του ανθρώπου;

6. Και οι Άγγελοι είναι κτιστοί. Αποτελούνται απο στοιχεία υλικά, επειδή είναι κτιστοί;

7. Είναι θνητοί και οι Άγγελοι, ως κτιστά όντα;

Αιρέσεις γεννάει η υπερηφάνεια του ανθρώπου. Η ίδια που απομακρύνει τους πιστούς από την Διδασκαλία της Εκκλησίας.

"Καταισχύνθητι των σοφών η σοφία,
η της όντως γνώσεως εστερημένη!
Η γαρ απλότης των ημετέρων λόγων
έργω κέκτηται την αληθή σοφίαν
Θεώ πλησιάζουσα και προσκυνούσα,
εξ ού πάσα δίδοται ζωής σοφία,
δι΄ ής αναπλάττομαι ή και θεούμαι
Θεόν καθορών εις αιώνας αιώνων.
αμήν."
(Συμεών του Νέου Θεολόγου, Ύμνος Θ΄)

_____________________________________________
* Σημείωση: Υπό την επιφύλαξη ότι δεν σφάλλουμε!
Τα γραφόμενα θέλουν 'ελεγχο από εγκρίτους θεολόγους
διότι γράφουμε με τις φτωχές γνώσεις μας, με βάση
το περί της πίστεως αίσθημα του απλού ανθρώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: