4.6.10

Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων

16Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. γίνεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί.
17προσέχετε δε από των ανθρώπων. παραδώσουσιν υμάς εις συνέδρια και εν ταις συναγωγαίς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς.18 και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσεσθε ένεκεν εμού και εις μαρτύριον αυτοίς και τοις έθνεσιν.19 όταν δε παραδώσιν ημάς, μη μεριμνήσητε πώς ή τί λαλήσητε. δοθήσεται υμίν εν εκείνη τη ώρα τί λαλήσητε.20ου γαρ υμείς εστε οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του πατρός υμών το λαλούν εν υμίν.
21Παραδώσει δε αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσουσιν αυτούς.22 και έσεσθε μισούενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. ο δε υπομείνας εις τέλος σωθήσεται.
23Όταν δε διώκωσιν υμάς εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την ετέραν. αμήν γαρ λέγω υμίν, ου μη τελέσητε τας πόλεις του ισραήλ έως αν έλθη ο υιός του ανθρώπου.
24ουκ έστιν μααθητής υπέρ τον διδάσκαλον ουδέ δούλος υπέ τον κύριον αυτού.25αρκετόν τω μαθητή ίνα γένηται ως ο διδάσκαλος αυτούς και ο δούλος ως ο κύριος αυτού. ει τον οικοδεσπότην Βεελζεβούλ επεκάλεσαν πόσω μάλλον τους οικιακούς αυτού.
26Μη ουν φοβηθήτε αυτούς. ουδέν γαρ εστιν κεκαλυμμένον ο οθκ αποκαλυφθήσεται και κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται.27 ο λέγω υμίν εν τη σκοτία είπατε εν τω φωτί, και ο εις το ους ακούετε κηρύξατε επί των δωμάτων,
28και μη φοβεισθε από των αποκτεννόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι. φοβίσθε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απωλ΄σαι εν γεέννη.29 ουχί δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται; και εν εξ αυτών ου πεσείται επί την γην άνευ του πατρός υμών. 30 υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής πάσαι ηριθμημέναι εισίν.31 μη ουν φοβείσθε. πολλών στρουθίων διαφέρετε υμείς.
32 Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμεί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. 33όστις δ΄ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων,αρνήσομαι καγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

(Ματθαίος Ι΄,16-33)

Σημείωση 1η:

"Ζωή δε κυρίως εστίν ο ειπών, εγώ ειμί η ζωή"(Άγιος Μάξιμος,Φιλ.Β΄,27).

"Ο λέγων εν αυτώ μένειν οφείλει καθώς εκείνος περιεπάτησεν και αυτός (ούτως) περιπατείν".

(Όποιος λέγει ότι μένει εν αυτώ, οφείλει να ζη όπως έζησε και ο Χριστός) (A΄, Ιω.β΄,6).


Οποιοδήποτε άλλο πρότυπο εκτός από το πρότυπο του Ιησού κι αν ακολουθήσω θα με οδηγήσει σε αδιέξοδο.

"Καθώς αρνούμαστε να ακούσουμε αυτό που μας λέγεται, σφυρηλατούμε για τους εαυτούς μας ένα πεπρωμένο αδυσώπητο" (Ρενέ Ζιράρ,Κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου).

Τί αρνούμαστε να ακούσουμε;
Αρνούμαστε ν’ ακούσουμε το "Εγώ ειμί η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή".

"Αιτείται και δοθήσεται υμίν,ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν. πας γαρ ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κρούοντι ανοιγήσεται".

Ακολουθώ το Χριστό σημαίνει εγκαταλείπω την μιμητική επιθυμία. Παύω να επιθυμώ ό,τι δεν αρέσει στο Θεό. Εγκαταλείπω την επιθυμία που με χωρίζει απ΄ το Θεό.
"Τα γαρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών".

"Τα θύματα της μιμητικής επιθυμίας", γράφει ο Ζιράρ στο ίδιο βιβλίο, " κτυπούν όλες τις πόρτες που είναι ερμητικά κλειστές, ψάχνουν μονάχα εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα να βρουν. Από τη μια μεριά είναι η οδός κάτω, η οδός του πάντα χαμένου στοιχήματος, εφόσον επιδιώκει να βρίσκεται εκεί όπου μόνον ο θάνατος κατοικεί, και από την άλλη είναι η οδός η άνω, η οδός της Βασιλείας, φαινομενικώς άγονη, αλλά στην πραγματικότητα η μόνη γόνιμη και η μόνη όντως εύκολη, γιατί οι πολύ υπαρκτοί φραγμοί που μας αναμένουν δεν είναι τίποτε συγκρινόμενοι με τα εμπόδια που ορθώνει η μιμητική επιθυμία." (Ρενέ Ζιράρ, Κεκρυμμένα από καταβολής,Μετάφραση Κωνσταντίνος Ι. Γκότσης, Εκδ.Γ.Α. Κουρής Α.Ε., Αθήναι 1994).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η μιμητική επιθυμία!
Τέλεια φράση!
Ο Ρενέ Ζιράρ ποιος είναι;
Τον είχε διαβάσει ο Ευγένιος Ρόουζ πριν μετατραπεί σε π. Σεραφείμ Ρόουζ ή μπερδεύω το όνομα;
salograia.blospot.com