5.6.10

"Έκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίοις"

25 Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπεν. Εξομολογούμαι σοι, πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι έκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίοις.26 ναι ο πατήρ, ότι ούτως ευδοκία εγένετο έμπροσθέν σου. 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς επιγιγνώσκει τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγιγνώσκει ει μη ο υιός και ω εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.

28 Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς. 29 άρατε τον ζυγόν μου εφ΄ υμάς και μάθετε απ΄ εμού, ότι πραύς ειμι και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ται ψυχαίς υμών. 30 Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστιν.
(Ματθαίος ΙΑ,25-30)


Σημείωση 1:

Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη και αποκαλύπτει σ΄ αυτούς τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Του.
Από τον ψαλμό της μετανοίας:
"Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μοι"(Ψαλμ.50).

"Αν αρνούμαστε να ακούσουμε αυτό που μας λέγεται στη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού σφυρηλατούμε ένα αδυσώπητο πεπρωμένο για τον εαυτό μας" (Ρενέ Ζιράρ).

Σημείωση 2:
Οι άγιοι διδάσκουν να μην δίνουμε βαρύτητα στα όνειρα. Για ποιο λόγο;
Για το λόγο ότι το παράλογο στα όνειρα γίνεται λογικό στη ζωή.
Το ίδιο συνέβη στην Τέχνη.
Καθένας από μας ας δουλέψει επάνω στην ενότητα, πρώτα μέσα του και μετά και έξω και όχι στη διάλυση.
Η διάλυση στην ψυχή εκδηλώνεται και στα πράγματα.
Είναι σαν κολλητική αρρώστια, να μεταδίδουμε επαυξάνοντας ο ένας στον άλλον τους φόβους μας.
Ο Κύριος μας φυλάει από την αρρώστια αυτή, όταν δεν εμποδίζουμε τη χάρη Του.
"Προορώμην τον Κύριόν μου, ότι εκ δεξιών μου εστί, ίνα μη σαλευθώ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: