1.6.10

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Κεφάλαιο πρώτο

24 Πας ουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιωθήσεται ανδρί φρονίμω, όστις ωκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την πέτραν.25 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη, και ουκ έπεσεν, τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν.26 και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς ομοιωθήσεται ανδρί μωρώ, όστις ωκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικεία εκείνη, και έπεσεν και ην η πτώσις αυτής μεγάλη. (Ματθαίος ζ, 24-27).

5 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικεία εκείνη, και έπεσεν και ην η πτώσις αυτής μεγάλη."

Κάτι μου ψυθιρίζει ότι αυτή η πτώση, που περιγράφεται ως μεγάλη, είναι αυτή που μας έρχεται : Η πτώση του κυρίαρχου παγκόσμιου σιωνισμού και των συνεργαζομένων σωματείων προτεσταντισμού και παπισμού, των νεοορθοδόξων μη εξαιρουμένων.

Ο ένας διάβολος είναι έτοιμος να εξοντώσει τον άλλο διάβολο, ο ιουδαϊσμός του Γιαχβέ να εξοντώσει τον ισλαμισμό του Αλλάχ.

"ει ο σατανας τον σατανά εκβάλλει, εφ΄ εαυτόν εμερίσθη". Εμείς περιμένουμε.

Μόσχος Εμμ. Λαγκουβάρδος είπε...

Άφετε τους νεκρούς
θάπτειν τους εαυτών νεκρούς

Ότι ουχ οι νεκροί αινέσουσί σε, Κύριε,

αλλ’ ημείς οι ζώντες
ευλογήσομέν σε

Ώσπερ γαρ ο ήλιος
ανατείλας επί την γην
όλος εν τη γη εστίν,

επάν δε προς δυσμάς γένηται,
πάσας τας ακτίνας αυτού συνάγει
πορευόμενος εν τω αυτού οίκω,

ούτω και η ψυχή,

η μη άνωθεν εκ του Πνεύματος αναγεννηθείσα,

όλη εν τη γη εστί τοις λογισμοίς αυτής και τω φρονήματι,

επί γης εκτεινομένη
έως των περάτων αυτής.

Επάν δε καταξιωθεί
την επουράνιον λαβείν του Πνεύματος
γέννησιν και κοινωνίαν,

πάντας αυτής τους λογισμούς
συνάγουσα και μεθ’ εαυτής έχουσα,

εισέρχεται προς τον Κύριον,

εις το εξ ουρανού
αχειροποίητον
κατοικητήριον

και πάντες οι λογισμοί αυτής
ουράνιοι και καθαροί και άγιοι
γίνονται,

χωρούντες
εις αέρα
θεϊκόν.

Ρυσθείσα γαρ η ψυχή εκ της φυλακής του σκότους,του πονηρού άρχοντος του πνεύματος του κόσμου, ευρίσκει λογισμούς καθαρούς και θείους,

ότι ευδόκησεν ο Θεός τον άνθρωπον

ποιήσαι

θείας φύσεως

κοινωνόν.

Γνώτε έθνη και ηττάσθε,
ότι
μεθ’ ημών ο Θεός.

(Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλία τεσσαρακοστή εννάτη, Λουκ.θ.60, Ψαλμ. ριγ, 25,)

Ούτε δε σοφοί δια της σοφίας, ούτε φρόνιμοι δια της φρονήσεως αυτών ηδυνήθησαν καταλαβείν ψυχής λεπτότητα ή ειπείν περί αυτής ως εστιν,

ει μη μόνον, οις δια του αγίου Πνεύματος αποκαλύπτεται, η κατάληψις και γνώσις ακριβής περί ψυχής γνωρίζεται.(αυτόθι)

Σαλογραια η Ευαν.Παναγοπούλου-Κουτσούκου είπε...

ΚΥΡΙΕ ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΕΕΕ!
ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑΑ!

Μόσχος Λαγκουβάρδος είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΑΥΤΗ
Η
ΗΜΕΡΑ

ΗΝ
ΕΠΟΙΗΣΕΝ
Ο
ΚΥΡΙΟΣ

ΑΓΑΛΛΙΑΣΏΜΕΘΑ
ΚΑΙ
ΕΥΡΑΝΘΩΜΕΝ
ΕΝ
ΑΥΤΗ

--

ΧΑΙΡΕΤΕ
ΚΑΙ
ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ

ΟΤΙ

Ο
ΜΙΣΘΟΣ
ΥΜΩΝ
ΠΟΛΥΣ
ΝΕ
ΤΟΙς
ΟΥΡΑΝΟΙΣ

--

Μόσχος Εμμ. Λαγκουβάρδος είπε...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

ΤΑ
ΓΑΡ
ΟΨΩΝΙΑ
ΤΗΣ
ΑΜΑΡΤΙΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΟ ΔΕ
ΧΑΡΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΖΩΗ
ΑΙΩΝΙΟΣ

ΕΝ
ΧΡΙΣΤΩ
ΙΗΣΟΥ

ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ
ΗΜΩΝ

--