8.9.10

Αίτηση ακυρώσεως της αλλαγής ονομασίας του Υπουργείου Παιδείας

08.09.10
Αίτηση ακυρώσεως
της αλλαγής ονομασίας του Υπουργείου Παιδείας
ΦΩΤΗΣ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Π. & ΣτΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ ΑΜ 8257/08

1) Επειδή ο σημερινός Πρωθυπουργός της Χώρας, με την ανωτέρω προσβαλλομένη απόφασή του, άλλαξε και τροποποίησε τον τίτλο του «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε «Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων».

2) Επειδή όμως, αυτή η αλλαγή και η απάλειψη του επιθετικού προσδιορισμού ως «εθνικής», της παιδείας, αντίκειται στην παράγραφο 2, του άρθρου 16, του ισχύοντος Συντάγματος της Χώρας, η οποία αναφέρει ρητά τα εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

3) Επειδή ο ανωτέρω Πρωθυπουργός, παραβίασε το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, με την ανωτέρω απόφασή του.

4) Επειδή ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κ.Γ.Παπανδρέου, αποδομεί το Έθνος, την Παιδεία και την Πατρίδα μας γενικώτερα.

5) Επειδή σαφέστατα και κατηγορηματικά το Σύνταγμα, με την παραπάνω ρητή διάταξή του, απαγορεύει την κατάργηση του επιθετικού προσδιορισμού της Παιδείας, δηλαδή της Εθνικής Παιδείας, από την ανωτέρω φράση και έννοια.

6) Επειδή η παιδεία είναι ταυτόσημη με το Ελληνικό Έθνος και Έθνος χωρίς παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει.

7) Επειδή κατέθεσα προς τον ανωτέρω Πρόεδρο της Κυβέρνησης, την από 16.3.2010 αίτηση πληροφοριών, με την οποίαν του ζητούσα να με ενημερώσει, βάσει ποίων διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη της Χώρας, άλλαξε την ονομασία του «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε «Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων» αφαιρώντας και καταργώντας τον προσδιορισμό «Εθνικής» της Παιδείας, (Φ.Ε.Κ. 2274, τ.Β 7-10-09, αριθμ.αποφ. 2876).

8) Επειδή η ανωτέρω αίτηση, επεδόθη στο πολιτικό του γραφείο, με την υπ’ αριθμ.: 6374β/19-2-10 έκθεση επιδόσεως, της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μαρίας Δ.Αλεξίου, Νικηταρά 8-10, Αθήνα.

9) Επειδή ουδεμίαν απάντηση έλαβα από τον ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 και 3, του Συν/τος της Χώρας, καθώς επίσης και παρ. 1, του άρθρου 6, του Νόμου 3242/04 (ΦΕΚ 102, τ. 1, 24-5-04), ο οποίος τροποποίησε τον Νόμο 3230/04, (ΦΕΚ 44Α) και βάσει του οποίου ήταν υποχρεωμένος να μου απαντήσει μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, από της λήψεως της ανωτέρω.

10) Επειδή ουδεμία απάντηση έλαβα από τον ανωτέρω, σύμφωνα προς την διάταξη του άρθρου 10, παρ. 1, της Διεθνούς συμβάσεως της Ρώμης, της 4-11-50, που έχει κυρωθεί και ισχύει σήμερα και στην Ελλάδα (ΝΔ 53/1974 ΦΕΚ 258, τ. 1, σε συνδυασμό προς την διάταξη του εδαφίου β, της παρ. 1, του Ν. 1943/91).

11) Επειδή δια της σιωπηλής αρνήσεως του ανωτέρω, συντελέστηκε αυτόματα, ασώματη, σιωπηρή, αρνητική, ατομική, διοικητική πράξη, από τον εν λόγω Πρωθυπουργό, σε βάρος της υποθέσεως της αιτήσεώς μου, (παρ. 4, του άρθρου 45, του ΠΔ 18/84).

12) Επειδή και σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 45, του ανωτέρω Π.Δ., δικαιούμαι να καταθέσω αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του υμετέρου Δικαστηρίου, σαν ένας ευαισθητοποιημένος και φορολογούμενος Έλληνας πολίτης και δικηγόρος, που τα έννομα συμφέροντα μου θίγονται, από την ανωτέρω σιωπηρή προσβαλλομένη πράξη και παράλειψη.

13) Επειδή λόγοι που θεμελιώνουν την αίτηση ακυρώσεως, που ασκώ ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 48, του ανωτέρω Π.Δ. είναι η παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης του Νόμου.

14) Επειδή έχω έννομο συμφέρον και ασκώ νόμιμα την παρούσα ενώπιον του Σ.τ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 47, του Π.Δ. 18/89.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης αποφάσεως, του σημερινού Πρωθυπουργού της Χώρας και την επαναφορά του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας, στην προηγούμενη ονομασία του.

Αθήνα 28-5-2010

Ο Αιτών Δικηγόρος
ΦΩΤΗΣ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Α.Π. & ΣτΕ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣΑ ΑΜ 8257/08
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 50 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 18345
ΚΙΝ.: 6947671870

• Φώτη Κανελλόπουλου του Παναγιώτη,
• Ελεύθερου, μαχόμενου και μη εμμίσθου και μη κρατικοδίαιτου Δικηγόρου.
• Μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, (Δ.Σ.Α.), (Α.Δ.Τ.: 8257/2010)
• κατοίκου Αθηνών, οδός Μεταμορφώσεως, αρ. 50, Τ.Κ. 18345.

ΚΑΤΑ

1) Του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, σημερινού Προέδρου, της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κατοίκου Αθηνών, Μέγαρο Μαξίμου, Λ. Ηρώδη του ΑΤΤΙΚΟΥ.

2) Της υπ΄αριθμ.: 2876/7.10.09, (Φ.Ε.Κ. 2234, τ.Β΄/7.10.09), αντισυνταγματικής απόφασής του ανωτέρω, (άρθρο 16, παρ. 2, του Συν/τος), για την αλλαγή του τίτλου του: «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε: «Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και Θρ/των».

3) Της παραλείψεως και της σιωπηλής αρνήσεως του ανωτέρω, να απαντήσει στην 63746/29.3.2010 αίτηση πληροφοριών μου.

Πηγή: http://udemand.blogspot.com/2010/09/blog-post_5969.html

Αναδημοσίευση από: http://aktines.blogspot.com/2010/09/blog-post_7606.h

Δεν υπάρχουν σχόλια: