3.5.19

Η έννοια της απλότητος της νοεράς προσευχής

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ήταν φτωχοί, αλλά ήταν χαρούμενοι και είχαν πλούτο την απλότητά τους , γράφει ο Απόστολος Παύλος για τις εκκλησίες της Μακεδονίας.
Για την έννοια της απλότητας αυτών που προσεύχονται αδιαλείπτως (νοερά προσευχή) , διάβασα στη Φιλοκαλία τα εξής:

«Απλότητι δε μάλλον και ταπεινώσει Θεός εμφανίζεται, φησίν ο της Κλίμακος και ου κόποις ή καταργουμένη σοφία. Αποστρέφεται δε μάλλον ταύτην ο Θεός, εάν ουκ έχη ταπείνωσιν. (…) η πνευματική γνώσις χάρισμά εστι, η δε του λόγου επιστήμη, μάθημα εστιν ανθρώπων, ώσπερ τα λοιπά μαθήματα του κόσμου τούτου, και ου συμβάλλεταί τισι προς σωτηρίας ψυχής»

(Με την απλότητα μάλλον και την ταπείνωση Θεός εμφανίζεται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος της Κλίμακος, και όχι με κόπους και με σοφία που καταργείται. Την αποστρέφεται ο Θεός τη σοφία αυτή, αν δεν έχει ταπείνωση (…) Η πνευματική γνώση είναι χάρισμα, η δε επιστήμη, είναι μάθημα ανθρώπινο, όπως όλα τα λοιπά μαθήματα του κόσμου τούτου και δεν συμβάλλει στη σωτηρία της ψυχής κάποιου.)

«‘Άλλο πρόσωπον δείκνυσι η Γραφή τοις λοιποίς ανθρώποις, και άλλο δείκνυσι τω αφορίσαντι εαυτόν εις το αδιαλείπτως προσεύχεσθαι, ήτοι το έχειν την του Θεού έννοιαν, αντί αναπνοής, εν πάσι. Καν κατά κόσμον ιδιώτης ή και αμαθής τα των ανθρώπων μαθήματα, ως φησιν ο Μέγας Βασίλειος.» (‘Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός Φιλ.Γ’ σ.68)

(Άλλο πρόσωπο δείχνει η Γραφή στους λοιπούς ανθρώπους και άλλο δείχνει σ’ αυτόν που όρισε τον εαυτόν του στο αδειαλείπτως προσεύχεσθαι, δηλαδή στο να έχει πιο συχνή την έννοια του Θεού από ό,τι έχει την αναπνοή του, σε κάθε περίσταση. Ακόμα κι αν είναι αγράμματος και δεν κατέχει τις  γνώσεις που διδάσκει το σχολείο, λέει ο Μέγας Βασίλειος.) Απόδοση Μ.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: