28.4.18

Πώς θά 'ταν η ζωή αν η Φύση φερόταν όπως εμείς;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Πώς θά 'ταν η ζωή, αν
η Φύση φερό-
ταν όπως εμείς που δεν
τηρούμε την Εν-
τολή να αγαπάμε

τους εχθρούς μας; Ο ήλιος
δεν θα ανέτειλε
στους άδικους και στους α-
χάριστους δηλα-
δη στους περισσσότερους

από μας, αν όχι σε
όλους, γιατί ποιός
είναι χωρίς κακία,
σχεδόν κανένας.
Σκέφτηκες, ότι και τα

φυτά ακόμη νιώθουν
και καταλαβαί-
νουν; λέει ο Ταρκόφσκυ
στον Καθρέφτη του.
"Δεν πάνε πουθενά. Ό-

μως εμείς τρέχουμε συν-
εχώς, αισχρολο-
γούμε...επειδή δεν πι-
στεύουμε στη Φύ-
ση που υπάρχει μέσα μας.

Δυσπιστούμε, βιαζό-
μαστε, δε σκεφτό-
μαστε." Πώς θά 'ταν η ζω-
ή μας αν η Φύση
φερόταν όπως οι άν-

θρωποι; Αν τα χωράφια
δεν έδιναν εκα-
τό φορές περισσότε-
ρα από όσα
τους δινουμε. Αν τα λου-

λούδια δεν άνθιζαν και
τα πουλιά δεν κε-
λαηδούσαν χω-
ρίς να περιμένουν αν-
ταπόδοση; Όχι, η

Φύση ακολουθάει
το νόμο τ' ουρα-
νού, Αυτού που είπε "Α-
γαπάτε τους ε-
χθρούς σας, ευεργετείτε

αυτούς που σας μισούν. Αυ-
τός που ακολου-
θεί λάθος δρόμο, αυτο-
καταστρέφεται. Ο προ-
φήτης ΗσαΪας, χι-

λιάδες χρόνια πριν προφή-
τεψε: " Τί έγι-
νε τώρα με σας, που ανε-
βήκατε όλοι σε
δώματα μάταια; Γέ-

μισε η πόλη ανθρώπους
που στενάζουν. Δεν
είναι τραυματίες με
πληγές στο σώμα
κι οι νεκροί δεν είναι νε-

κροί στον πόλεμο..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: