6.4.18

Ο θόρυβος καθυποτάσσει τους νέους στον δυνάστη !


Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΘΥΠΟΤΑΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΣΤΗ

Η μουσική ελευθε-
ρώνει. Ο δυνά-
στης μετατρέπει τη μου-
σική σε θόρυ-
βο για να υπακούνε

οι νέοι σ' αυτόν. Δώστε
μου τους ήχους και
πάρετε τους νόμους, έ-
λεγε ο Πλάτων,
που γνώριζε την ισχύ τους.

Ο Ορφέας ελευθε-
ρώνει με τη μου-
σική, την αγαπημέ-
νη του Ευρυδίκη,
από τον Άδη της άγνοιας.

Ο αδαής όχλος σταυ-
ρώνει το Χριστό!
Ο δυνάστης πρώτα σου
αρπάζει το πνεύμα
κι ύστερα και το ψωμί.

Ποιός θα εμπνεύσει στους νέ-
ους την τόλμη, να
αντισταθούν στο θόρυ-
βο,που τους καθυ-
ποτάσσει στο δυνάστη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: