4.12.20

Ο φόβος του θανάτου

ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ «Ποῦ ‘ναι ὁ γερο-μερακλής ὁ παλιός τραγουδιστής;» (Κρητικό τραγούδι) Δέν θά συναντήσεις, στίς μέρες μας, πνευματικούς ὀδηγούς. Οἱ σημερινοί πνευματικοί ἀποφεύγουν νά ἀναλάβουν τήν εὐθύνη τῆς ψυχῆς μας. Γιά πνευματικούς ὀδηγούς, στήν ἐποχή μας, ἔχουμε τά βιβλία. Ἄν βρεῖς ἕνα καλό βιβλίο εἶναι σά νά συνάντησες ἕναν ἀξιοσημείωτο ἄνθρωπο. Οἱ ἄνθρωποι παλιά ταξίδευαν μέ αὐτό τό σκοπό: Τήν ἀναζήτηση πνευματικῶν ἀνθρώπων, γιά νά λάβουν μία ἀπάντηση στά πνευματικά ἑρωτήματα, πού τούς βασάνιζαν. Ἔγραφαν βιβλία μέ θέμα τίς συναντήσεις τους αὐτές, ὅπως ὁ Γκουρτζίεφ, ὁ Στέφαν Τσβάϊχ, ἤ ὁ ἀνώνυμος Ρῶσος συγγραφέας τοῦ Βιβλίου «Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητή». Ὁ συγγραφέας τῶν «Περιπετειῶν ἑνός προσκυνητή» ταξίδευε πεζός στήν ἀχανή Ρωσία, γιά νά συναντήσει πνευματικούς ἀνθρώπους, γιά νά τοῦ ἐρμηνεύσουν τή φράση τῆς Καινῆς Διαθήκης, «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». Ἐγώ ταξιδεύω στόν κόσμο τῶν βιβλίων, ἀναζητῶντας μία ἀπάντηση στό φόβο τοῦ θανάτου, πού μέ βασανίζει ἀπό μικρό παιδί. Ἀπό τότε πού εἶδα τούς ἀνθρώπους νά σκοτώνονται μπροστά μου… Ἀναζητῶ στά βιβλία, τόν τρόπο νά διώχνω τό φόβο καί μάλιστα τό μεγαλύτερο ἀπό ὄλους τούς φόβους, τό φόβο τοῦ θανάτου. Ἀναζητῶ ἀπαντήσεις στά βιβλία χωρίς νά παραγνωρίζω τή δική μου πείρα καί τήν πείρα τῶν ἀνθρώπων πού συναντῶ στή ζωή μου. Ἀπ’ τήν προσωπική μου πείρα κι ἀπ’ τήν πείρα τῶν ἄλλων ξέρω, πῶς τό πρῶτο πρᾶγμα πού μάθαμε ἀπ’ τή μητέρα μας ἦταν τό τραγούδι, σάν ἕνας ὄμορφος τρόπος νά καθησυχάζουμε τούς φόβους καί τίς ἀνησυχίες μας. Ὅταν εἴμαστε παιδιά, αὐθόρμητα ἐρχόταν στά χείλη μας τό τραγούδι, ὅταν περνούσαμε ἰδίως τίς νύχτες, ἀπό κάποιο μέρος πού μᾶς φόβιζε. Δυστυχῶς τώρα μᾶς ἔκλεψαν καί τό τραγούδι, μᾶς ἔκλεψαν τήν ψυχή μας, μέ ὑλικά ἀνταλλάγματα. Ἄν διαβάζαμε τήν Καινή Διαθήκη, μέ τό ἐρώτημα τοῦ φόβου τοῦ θανάτου, νομίζω θά μᾶς ἀπαντοῦσε: «Νά ἀγαπᾶτε, γιά νά μή φοβᾶστε τό θάνατο. Ἡ ἀγάπη διώχνει τό φόβο. Νά ἀγαπᾶτε τά πνευματικά πράγματα ὄχι τά ὑλικά πράγματα, πού φθείρονται. Νά μή θησαυρίζετε θησαυρούς γήινους, ἀλλά νά θησαυρίζετε θησαυρούς οὐράνιους, γιά νά μή φοβᾶστε». Ἡ Καινή Διαθήκη συνδέει τό φόβο μέ τήν ἐπιθυμία γιά τά ὑλικά πράγματα πού φθείρονται, γιά τό κόσμο, πού ῥέει καί χάνεται μαζί καί ἡ ἐπιθυμία γιά τόν κόσμο αὐτόν. Ἡ Καινή Διαθήκη θεωρεῖ τήν ἀγάπη καί τό ζῆλο γιά τά πνευματικά πράγματα, τό μεγαλύτερο ὄπλο κατά τοῦ φόβου. Αὐτή τήν ἀπάντηση δίνει ἡ Καινή Διαθήκη στό ἐρώτημα γιά τό φόβο τοῦ θανάτου. Τήν ἴδια ἀπάντηση, μέ διαφορετικά λόγια, δίνουν ὄλοι οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι στόν κόσμο, ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή μέχρι σήμερα. Τήν ἴδια ἀπάντηση δίνει ὁ Ὄμηρος πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ὀδυσσέας, γράφοντας γιά τό σῳτήριο νόημα τῆς ζωῆς του. Τό ἴδιο ἀπαντάει ὁ μέγιστος ἀρχαῖος ποιητής τοῦ ὕμνου στόν νικητή τῆς πάλης Αἰγινήτη, γράφοντας γιά τήν «Θεόσδοτη αἴγλη» γιά τό «ὄνειρο σκιᾶς» τόν ἄνθρωπο χωρίς τό νόημα τῆς ζωῆς. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου συνδέεται μέ τήν ἐπιθυμία καί μέ τό χρόνο. Ὁ χρόνος, εἰδικότερα ἡ στάση μας ἀπέναντι στό χρόνο, ἔχει σημασία γιά τό φόβο τοῦ θανάτου. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι ἀπεριόριστος, τουλάχιστον γιά τό σῶμα. Γιά τήν ψυχή ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτό πού πιστεύει κανείς, ἄν πιστεύει ὅτι εἶναι θνητή, εἶναι ἀθάνατη ἤ ἀνύπαρκτη! Γιά τήν ψυχή ὁ Κάντ ἔκανε μία σπουδαία ἐπισήμανση. Ὁ Κάντ ἀσχολήθηκε μέ τό ἐρώτημα, ἄν ἡ ψυχή μπορεῖ νά γνωρίζει ἄμεσα, χωρίς τά αἰσθητήρια ὄργανα τοῦ σώματος, ἄρα καί χωρίς τό ἴδιο τό σῶμα. Ἄν ἡ ψυχή ἔχει τή δυνατότητα τῆς ἄμεσης γνώσης, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ συνείδηση λειτουργεῖ καί μετά τό θάνατο τοῦ σώματος. Οἱ νεκροί ἔχουν πλήρη διαύγεια! Ἡ θεωρία του τῆς καθαρῆς ἐποπτείας τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου (καθαρῆς μέ τήν ἔννοια τῆς ὕπαρξης τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου, ἀνεξάρτητα ἀπό τά πράγματα καί τίς ψυχικές καταστάσεις), ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ψυχή ἔχει τήν ἱκανότητα τῆς ἄμεσης ἀντίληψης, δηλαδή τῆς ἀντίληψης χωρίς τά αἰσθητήρια ὄργανα τοῦ σώματος. Ὁ Κάντ ἐπισήμανε ὅτι ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος δέν εἶναι συστατικά στοιχεῖα τῶν πραγμάτων καί τῶν ψυχικῶν καταστάσεων. Ἄν ξέραμε, τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, δέν θά φοβούμασταν τό θάνατο, συμπέρανε ὁ μεγάλος φιλόσοφος. Ὁ Κάντ διαπίστωσε μέ τή θεωρητική φιλοσοφία, αὐτό πού εἶναι κοινή ἐμπειρία τῶν διορατικῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ἀπειλή κατά τοῦ χρόνου, μᾶς γκρεμίζει συθέμελα, ἐπειδή ἀναιρεῖ ὄλες μας τίς ἐπιθυμίες, πού ἀναπόφευκτα εἶναι συνδεδεμένες μαζί του. Οἱ γέροι μέ τό μαρασμό τοῦ σώματος, ἔχουν ἀποσπαστεῖ ἀπό τόν μελλοντικό χρόνο κι ἀπό τίς μελλοντικές κι ἀβέβαιες ἐπιθυμίες του.«Θλιβός ὁ πρίν καί ἔπειτα χρόνος». Ἡ ἀνυπαρξία τοῦ «ἔπειτα χρόνου», δέν σημαίνει πολλά πράγματα γιά τό γέρο. Δέν σημαίνει σχεδόν τίποτα. «Ἀς ζήσουμε σήμερα», λένε οἱ γέροι. «Αὔριο ἔχει ὁ Θεός». Ἡ ἀπειλή τοῦ μελλοντικοῦ χρόνου τρομάζει τό νέο. Ἰσοδυναμεῖ μέ ὀλοκληρωτική καταστροφή. Πῶς θά μποροῦσε κι ὁ νέος νά ἐλευθερωθεῖ ἀπ’ τήν προσκόλλησή του στόν μέλλοντα χρόνο, χωρίς νά στερηθεῖ καμία ἀπ’ τίς χαρές τῆς ζωῆς; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ποιότητα τῶν ἐπιθυμιῶν του, ἀπό τά πράγματα πού ἐπιθυμεῖ. Ἀπό αὐτό, ὅπου ὁ νέος βάζει τήν καρδιά του. Ἐκεῖ ὅπου βρίσκεται ἡ καρδιά μας, ἐκεῖ βρίσκεται καί ὁ θησαυρός μας. Ὅπου ὑπάρχει τό πτῶμα ἐκεῖ συγκεντρώνονται καί οἱ ἀετοί. Οἱ ἐπιθυμίες μας ἀκολουθοῦν τήν τύχη τῶν ἐπιθυμητῶν πραγμάτων (Desiderata). Ὁ κόσμος φθείρεται μαζί καί ἡ ἐπιθυμία γι’ αὐτόν. Μή θησαυρίζετε θησαυρούς, πού οἱ κλέφτες τούς κλέβουν καί ἡ σκουριά καί τό σκουλήκι τούς ἀφανίζει, λέει τό Εὐαγγέλιο. Ἄν ἡ καρδιά μας βρίσκεται στούς ἐπισφαλείς αὐτούς θησαυρούς, φυσικό εἶναι νά φοβούμαστε, ὅτι μαζί τους θά ἀφανισθοῦμε καί ἑμεῖς. Ὁ φόβος μας προέρχεται ἀπό τήν ἄμετρη ἐπιθυμία τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων. Ἕνας ἀποτελεσματικός τρόπος νά μή φοβούμαστε εἶναι τό χιοῦμορ. Τό χιοῦμορ δημιουργεῖ τήν ἴδια ψυχική ἀνάταση μέ τή μουσική καί τό τραγούδι.Ἐξαρτᾶται βέβαια ἀπ’ τήν ποιότητα τοῦ χιοῦμορ. Τό ἀνώτερο εἶδος τοῦ χιοῦμορ, σάν ἄρωμα πνευματικό, συνοδεύει τό σύνολο τῶν ἀρετῶν, ἰδίως τήν ταπείνωση. Δέν μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε αὐτό τό χιοῦμορ, ὅσο εἴμαστε δοῦλοι τῶν παθῶν μας, ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, ματαιόδοξοι… Μ’ ἀρέσει ν’ ἁκούω ἱστορίες γιά ἀνθρώπους, πού διατήρησαν τό χιοῦμορ τους, μέχρι τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς τους, ὅπως αὐτή τοῦ Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Τρυφώ. Ὁ διάσημος σκηνοθέτης, λίγο πρίν μεταφερθεῖ στό χειρουργεῖο, ζήτησε ἀπό τήν κόρη του νά ἐνημερώσει τή χήρα τοῦ φίλου του καί δασκάλου τοῦ Ζάν Ρενουάρ: «Πές της, πῶς ἄν ὄλα πᾶνε καλά, θά’ ρθω νά πιοῦμε ἐκείνη τήν περίφημη καλιφορνέζικη σαμπάνια. Ἀλλιῶς, θά ζητήσω ἀπ’ τόν Ζάν νά μέ ξεναγήσει, στόν παράδεισο τῶν εὐτυχισμένων σκηνοθετῶν». Ἡ συνεχής μεταβολή καί ἡ ἀδιάκοπη φθορά τοῦ κόσμου καί τῆς ἐπιθυμίας του, προκαλεῖ τό φόβο τοῦ θανάτου στήν ψυχή. Σκεφτόμαστε ἀκόμα μέ τόν τρόπο πού σκέφτονται οἱ ἄνθρωποι 3.000 καί 4.000 χρόνια πρίν ἀπό σήμερα. Στόν Ὄμηρο ἡ λέξη «ὕπαρξη» σημαίνει τήν περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, τά «ὑπάρχοντά του». Τό ἴδιο καί στήν Παλαιά Διαθήκη.Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ταυτίζουν τήν ὕπαρξή τους μέ τό σῶμα τους. Ὁ σωματικός θάνατος γι’ αὐτούς εἶναι πλήρης, παντοτινή ἐξαφάνιση. Εἶναι ἡ κρύα, ἡ φριχτή ἔννοια τοῦ «ποτέ πιά». Ἄν καί ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ διεύρυνε τή συνείδησή μας. Ὁ ἄνθρωπος μετά τόν Χριστό, δέν εἶναι τά ὑπάρχοντά του, οὖτε τό σῶμα του, οἱ σκέψεις του, τά αἰσθήματά του, οἱ μῆμες του καί γενικά οἱ ψυχικές καταστάσεις του. Αὐτά εἶναι περιεχόμενα τῆς ψυχῆς, δέν εἶναι ἡ ψυχή. Ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος δέν εἶναι πλασμένος μέ τά στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί δέν ἀκολουθεῖ τή μοίρα του. Ἡ ὕπαρξή μας συγκροτεῖται μέ πνεῦμα ἐλεύθερο ἀπό τόν κόσμο καί τόν καταναγκασμό του. Ἡ συνείδηση, κατά τόν Λόκ, ἀντιλαμβάνεται ὁτιδήποτε ἐκδηλώνεται μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Παρατηρεῖ τίς ἐσωτερικές λειτουργίες τῆς ψυχῆς. Παρατηρεῖ τίς ἀντιλήψεις μας, τά διανοήματά μας, τίς ἀμφιβολίες μας, τίς γνώσεις μας, τίς ἐπιθυμίες μας, τίς προθέσεις μας. Ἡ συνείδησή μας παραμένει ἀλώβητη, ἀκόμα κι ἄν τά περιεχόμενα τῆς ψυχῆς μεταβληθοῦν ἤ χαθοῦν. Ἐξακολουθεῖ νά παρατηρεῖ καί νά ἐπισημαίνει ὁτιδήποτε ἐκδηλώνεται μέσα στήν ψυχή. Ἡ συνείδηση λειτουργεῖ χωρίς τά αἰσθητήρια ὄργανα τοῦ σώματος, ὅπως γίνεται φανερό ἀπ’ τήν καθαρή ἐποπτεία τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι οἱ νεκροί ἔχουν πλήρη διαύγεια. Ὁ φόβος δέν εἶναι γιά τούς ἄλλους. Ὁ φόβος εἶναι γιά τόν ἑαυτό μας, ἐπειδή δέν πιστεύουμε στό Θεό. Αὐτό εἶναι τό ἀπαύγασμα τῆς σκέψης, ὅσο ὑπάρχουν ἄνθρωποι. Ὅσο ὑπάρχουν ἅγιοι, μεγάλοι ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ἐπιστήμονες, ἄξιοι τοῦ ὀμόματός τους, κ.α. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τόν Καβάφη, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ἕνας ἀπ’ τούς πιό μεγάλους σύγχρονους ποιητές, ἄν ὄχι ὁ πιό μεγάλος σύγχρονος ποιητής τοῦ κόσμου: Δέν θά φοβᾶσαι, γράφει στήν «Ἰθάκη» του, «ἄν μέν’ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἄν ἐκλεκτή/συγκίνησις τό πνεῦμα καί τό σῶμα σου ἀγγίζει». "Πνευματικός καθρέφτης"  

9.11.20

ΠΩΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

Ι,ΕΙΣΠΝΟΗ: Εισπνέουμε από τη μύτη, απαλά, παρατεταμένα, όσο χρόνο διαρκεί η πρώτη φράση της προσευχής " ΚΥΡΙΕΙΗΣΟΥΧΡΙΣΤΕ, 2.ΚΡΑΤΗΜΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ Κρατάμε το ίδιο απαλά τον αέρα που εισπνεύσαμε, τόσο, όσο διαρκεί η δεύτερη φράση της προσευχής ΥΙΕΤΟΥΘΕΟΥ,, 3.ΕΚΠΝΟΗ Στρογγυλεύουμε τα χείλη μας έτσι ώστε να βγαίνει ο αέρας κοφτά , όχι παρατεταμένα, , όπως φυσάμε για να σβήσουμε ένα κερί. Η εκπνοή πρέπει να αδειάσει τους πνεύμονες από τον αέρα που εισπνεύσαμε, για να μπει καινούριος αέρας, σε όσο μεγαλύτερη ποσότητα μπορούμε. Να μη ξεχάσουμε να έχουμε την προσοχή μας στις λέξεις Δεν πιστεύω ότι η νέα τάξη πραγμάτων με τις μάσκες, έχει στόχο την προσευχή! Μπορεί όμως και να έχει τέτοιο στόχο. Αν θέλεις να προσευχηθείς νοερά με τη μάσκα, καλύτερα, να μην συνδυάσεις την προσευχή με την αναπνοή. Αν με ρωτάς, που μπορείς να διαβάσεις περισσότερα, για την προσευχή με κράτημα της αναπνοής, θα βρείς περισσότερα στη ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ και στο βιβλίο του Επισκόπου Γρηγορίου με τον τίτλο, ΝΗΨΙΣ. .

5.11.20

"Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις."

Η καλή μέρα, λέει η παροιμία, απ' το πρωί φαίνεται. Για μένα καλή μέρα είναι όταν το πρωί έχω με κάτι να γεμίσω τη μέρα μου, συνήθως μια ιδέα για μικρό δοκίμιο, λίγη γυμναστική στο σπίτι, ένας περίπατος στο κέντρο της πόλης, να δω κόσμο και να με δούνε. Δεν ρωτάω τώρα, ποιόν θα χαρώ να δω έξω και ποιός θα χαρεί να με δει. Φτάνει να νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος ανάμεσα σε ανθρώπους. Αυτό μου δίνει χαρά. Αλλά .δυστυχώς, με τη μάσκα, στερούμαι την μοναδική αυτή χαρά της άμεσης επαφής,, Λυπάμαι τον εαυτό μου και τους άλλους με τη μάσκα.! Η μάσκα διατρανώνει την υποταγή μας στον άρχοντα του κόσμου τούτου.! Θεέ μου, πού είμαστε κρυμμένοι τόσοι υποταγμένοι! Ζηλεύω τους σκύλους, ανασαίνουν ελεύθερα! Οι σκύλοι κυκλοφορούν δίχως φίμωτρα κι οι άνθρωποι κυκλοφορούν με τις μάσκες.! Δεν θα φορούσα τη μάσκα, όταν δεν υπάρχει συνωστισμός ή όταν δεν είμαι σε κλειστό χώρο, αλλά ντρέπομαι να ξεχωρίζω από τους άλλους. Ίσως το ίδιο νιώθουν και οι άλλοι. Απορώ πώς η προπαγάνδα έπεισε την ανθρωπότητα να γονατίσει και να προσκυνήσει τους υπερ-πλούσιους της γης! Στον τρίτο πειρασμό του διαβόλου, στον Ιησού, ο διάβολος του ζήτησε να τον προσκυνήσει και θα έχει όλη τη γη δική του. Ο Ιησούς απάντησε, με τα λόγια της Γραφής, "Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις."

2.11.20

Τα μέτρα του ιου και το εσώτατο υπαρξιακό άγχος

Τα μέτρα του ιού τα παίρνω προσωπικά, σαν να στρέφονται αποκλειστικά εναντίον μου, ενώ είναι εναντίον όλων. Εξηγούμαι.: Καθεμιά προσωπικότητα έχει τα χαρίσματά της. Το χαμόγελο όμως είναι χάρισμα του Θεού, σε όλους. Δεν υπάρχει κανείς να μην είναι πιο όμορφος όταν χαμογελάει Γιατί και οι άνθρωποι, ως ζώα, έχουμε κάτι από την μοχθηρία του ζώου. Αν δεν είχαμε το γέλιο και το χαμόγελο, δεν θα διαφέραμε σε τίποτε από τα ζώα. Το φίμωτρο σκοτώνει το γέλιο και το χαμόγελο. Είναι βέβαιο ότι η ιστορία θα το καταγράψει ως "χαμογελο-απαγόρευση", όπως έκανε με την απαγόρευση των ποτών στην Αμερική, η οποία έμεινε στην ιστορία ως "ποτο-απαγόρευση", ώσπου να εξαφανιστεί και να μην μείνει τίποτε από αυτό, πέραν της κακίας του. Με την απαγόρευση του χαμόγελου και όσο αυτή ισχύει, η ελευθερίαθα εκτιμάται με την αξία των εκατόν ογδόντα ευρώ του προστίμου. Επί τουρκοκρατίας, μπορούσες να διαλέξεις να γίνεις τούρκος ή να πληρώσεις και να μείνεις ελεύθερος. Εκτιμάται δηλαδή και στο καθεστώς αυτό η ελευθερία με την χρηματική αξία. Τί μπορούσαν να καταλάβουν οι κατακτητές από τα λόγια των αγωνιστών "καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή." Η μάσκα, ακριβέστερον ειπείν, το φίμωτρο, που σκεπάζει το πρόσωπο έχει πραγματικά προσωπικό χαρακτήρα, ιδίως σε εκείνους που όπως εγώ, ΄έχουν το χαμόγελό τους το προσωπικό τους πλεονέκτημα. Ο αγέλαστος, δεν παίρνει το μέτρο του φίμωτρου προσωπικά, διότι δεν τον αφορά. Ίδια γεύση είναι χαμογελαστός ή σκυθρωπός. Τόσο καλά ταίριαξε επάνω του., Ο βασιλιάς Ληρ, δεν ένιωθε ασφαλής, αν είχε γύρω του αγέλαστους, Αυτοί δεν αγαπούν τη ζωή. Συνήθως είναι ύπουλοι, εκδικητικοί και συλλογίζονται ολοένα το κακό. Φαντασθείτε να είναι όλοι οι άνθρωποι αιώνια αγέλαστοι, με την μοχθηρία του ζώου στα πρόσωπά τους, αν θα μείνει ίχνος από το ανοσοποιητικό σύστημα, που βάζει η θεία χάρη στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Θα πεθάνουμε όλοι από το βαθύτατο υπαρξιακό άγχος , το άγχος της αυτοσυντήρησης. Μόσχος Λαγκουβάρδος

1.11.20

ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ

Κάποιος συγγραφέας αναρωτιόταν, πώς φοβόμαστε την τίγρη και την κόμπρα και δεν φοβόμαστε το Θεό που έπλασε την τίγρη και την κόμπρα. Αυτόν τον καιρό του φόβου, θα αναρωτηθούμε, αν έχουμε φόβο Θεού. Η σύγχρονη θεολογία της Δύσης, δεν θέλει το φόβο του Θεού. Φαντάζεται ένα Θεό μαλακό, που θα χαϊδεύει τον άνθρωπο, ακόμα κι όταν η ίδια η συνείδησή του τον κατηγορεί. Το Ευαγγέλιο όμως γράφει, πως ο Θεός είναι δίκαιος και πως στο Θεό ανήκει η εκδίκηση. Όσο για μένα, αυτή τη νύχτα, που γράφω τις γραμμές αυτές, νιώθοντας το φόβο της ασθένειας, παρόλο που δεν βλέπω τηλεόραση, παρακαλώ το Θεό, να μου δώσει καιρό να μετανοήσω. Ο Θεός είναι τόσο καλός μαζί μας , που μας δίνει προκαταβολικά τη χάρη του, πριν μετανοήσουμε, με μόνο την καλή μας προαίρεση! Μόσχος Λαγκουβάρδος

31.10.20

Ο φόβος ως μέσον χειραγώγησης

Ο ΦΟΒΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ Αρνείσαι την ύπαρξη του ιού; με ρωτάει κάποιος γνωστός μου επιστήμων. Δεν αρνούμαι την ύπαρξη του ιού. Αρνούμαι το φόβο ως μέσον χειραγώγησης. Η απειλή είναι ποινικό αδίκημα. Δεν θέλω να με απειλεί κανείς και να με προκαλεί φόβο και ανησυχία, για οποιοδήποτε λόγο. Απαιτώ σεβασμό της ελευθερίας. Χθες στις πλατείες περιφερόταν μια κάμερα και έπαιρνε εικόνες. Εμένα πάντως με πήρε, τη στιγμή που καθόμουν στο σιντριβάνι της πλατείας Ταχυδρομείου. και ανάσαινα τα ευεργετικά αρνητικά ιόντα, που εκπέμπουν τα νερά. Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ Είναι απίστευτο. Η ψυχή είναι ένα με το σώμα. Οι άγιοι λένε πως η ψυχή και το σώμα είναι ένα, όπως η φωτιά είναι ένα με το αναμμένο σίδερο. Λένε επίσης πως ότι δίνεις στην ψυχή, η ψυχή το μεταδίδει αμέσως στο σώμα. Σε μια σωματική άσκηση, παρατήρησα ότι το βάρος του σώματός μου μετακινήθηκε στα χέρια μου, για να πέσει λιγότερο βάρος στα πόδια μου., γιατί πριν λίγο καιρό είχα τραυματιστεί στο δεξί μου πόδι. Μια άλλη παρατήρηση, είναι στο βάρος των νεκρών σωμάτων: πόσο βαριά γίνονται τα σώματα των νεκρών, που σημαίνει ότι η ψυχή κρατάει το βάρος του σώματος! ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Να κάνεις τα πάντα σαν άσκηση. Αν είσαι αισθητική φύση, να κάνεις τα πάντα σαν τέχνη. Η τέχνη κάνει τα πράγματα ανάλαφρα. Τέχνη που σου δίνει βάρος δεν είναι τέχνη. Στην άσκηση και στην τέχνη, έχει σημασία η πίστη. Πρέπει να πιστεύουμε στην άσκηση και στην τέχνη. Πρέπει να είναι η καρδιά μας ανοιχτή. "Χωρίς αγάπη δε γίνεται", λέει μια παροιμία.! Οι άγιοι λένε ότι την εποχή αυτή θα διαλέξεις ανάμεσα στον ασκητισμό και στην σχιζοφρένεια. ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ, Η ΑΣΚΗΣΗ Αν κλειστούμε στα διαμερίσματα, δεν θα πεθάνουμε από πλήξη. Θα διατηρήσουμε το πνεύμα μας δυνατό! Όποιος κρατάει το ζωογόνο πνεύμα δυνατό, δεν έχει θέση στο θάνατο. Δεν θα πεθάνουν όσοι θέλουν να ζήσουν. Θα κάνουμε αναγωγή από το χαμηλό πνευματικά επίπεδο της αέναης τηλοψίας, στο ανώτερο επίπεδο της άσκησης.! Πώς θα το κάνουμε αυτό; Αν έχετε λίγη υπομονή, θα δείτε πώς γίνεται. Εννοώ το περπάτημα στο δωμάτιο ως άσκηση. Η άσκηση διαφέρει από την ακινησία, όσο διαφέρει το τραγούδι από το πεζό. Στην εκκλησία ο ψάλτης ψάλλει τρεις και τέσσερις ώρες συνεχώς. Αν διάβαζε πεζό τρεις και τέσσερις ώρες συνεχώς, θα πέθαινε. Τα καλλικέλαδα πουλιά κελαΪδούν όλη μέρα, ενώ οι κόρακες βγάζουν μόνο μερικές κραυγές. την ημέρα. Αυτό τους αρκεί. Αν έχουμε κορακίσιο πνεύμα, θα μας αρκεί να χαμολάμε μερικές φορές το χρόνο. Ο καϋμένος ο Δαβίδ, όταν ένιωθε μοναξιά, παρομοίαζε τον εαυτό του με νυχτοκόρακα. Πώς θα μετατρέψουμε το περπάτημα στο δωμάτιο, σε άσκηση του σώματος και της ψυχής Όχι το περπάτημα πάνω κάτω ή γύρω γύρω, σαν τα άγρια θηρία στα κλουβιά., Θα περπατάμε σε νοητό οχτώ, και θα συνδέσουμε τις συλλαβές των λέξεων της προσευχής του Ιησού, με τα βήματα. Σε μια δυο εβδομάδες θα μας αρέσει και θα θέλουμε να ασκούμαστε όλη μέρα!

30.10.20

Αναγωγή

Θυμάμαι, όταν θέλησα να γραφτώ στη Θεολογική Σχολή , με το πτυχίο της νομικής,, χωρίς εξετάσεις, με κάλεσε στο γραφείο του ο πρύτανης , που ήταν θεολόγος και με ρώτησε, γιατί θέλω να σπουδάσω θεολογία αφού εργάζομαι ήδη, ως ασκούμενος δικηγόρος. Εργαζόμουν, αλλά ήθελα να μάθω για την νοερά προσευχή. Η εργασία σου είναι προσευχή, είπε. Μετά από πολλά χρόνια κατάλαβα, ότι εννοούσε, ότι μπορώ να κάνω αναγωγή από ένα επίπεδο σε άλλο και συγκεκριμένα από το επίπεδο της δικηγορίας, στο επίπεδο της προσευχής. Οι άγιοι λένε, ότι μπορούν να γίνουν όλα νοερά προσευχή. Σε μένα, τώρα, το περπάτημα είναι προσευχή. Θα ήθελα όλη τη μέρα να περπατώ, αλλά τα πόδια μου διαμαρτύρονται