14.8.20

Πού διαφέρει η Ορθοδοξία από τις θρησκείες και τις φιλοσοφίες της Ανατολής και της Δύσης

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου Η Ορθοδοξία , με ένα λόγο, διαφέρει στο ότι η Ορθοδοξία είναι ο άνθρωπος ,ενώ οι θρησκείες και οι φιλοσοφίες της Ανατολής και της Δύσης είναι «γνώση»,ως μέσον για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ανθρώπου. Οι ορθόδοξοι που κάνουν λάθος και συγκεντρώνουν γνώσεις αντί αρετές, μετανιώνουν πικρά. Γι’ αυτούς ταιριάζει ο στίχος «εξέλιπον αι ημέραι ημών εν ματαιότητι.» Αυτό σημαίνουν τα λόγια των αγίων της Εκκλησίας, «να αλλάξετε τη γνώση με τη χάρη». Η πίστη στην Ορθοδοξία δεν στηρίζεται σε επιστημονικές ή φιλοσοφικές αλήθειες, αλλά στηρίζεται στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. «θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι ει μη τον κείμενον, ος έστι Ιησούς Χριστός.» (Κορ.Α΄3.10) Κανείς επίσης δεν μπορεί να μετατρέψει έναν άνθρωπο σε μέσον για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Αυτός είναι ο ορισμός της μαγείας: η χρησιμοποίηση του πνεύματος για ιδιοτελείς σκοπούς. Ευτυχώς, γιατί δεν χρειάζεται να αποδείξουμε μπροστά σε γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, σε αρχές και σε εξουσίες, ότι αξίζουμε να ζήσουμε. Αυτή η απόδειξη άρχισε να ισχύει από τότε που η Ορθοδοξία βρίσκεται στην εποχή μας σε διωγμό. Οι γέροι π.χ. σύμφωνα με τις επιστημονικές και φιλοσοφικές αλήθειες της Ανατολής και της Δύσης δεν αξίζει να ζουν. Επίσης δεν αξίζει να ζουν οι άνεργοι νέοι, οι οποίοι δεν βρήκαν δουλειά. Αντί οι κοινωνίες της Δύσης και της Ανατολής να αναλαμβάνουν την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, τελειοποιούν τα όπλα, βρίσκουν ρευστό για το πολεμικό υλικά, ενώ δεν βρίσκουν για την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων νέων. «Πέπεισμαι γαρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαία ούε δυνάμεις ούτε ενεστώτα ούτε μέλλοντα ούε ύψωμα ούτε βάθος ούτε κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από της αγάπης του Θεού της εν Χριστω Ιησού τω Κυρίω ημών.» (Ρωμ. Η΄38-39) Τι σημαίνει ότι η Ορθοδοξία είναι ο άνθρωπος; Σημαίνει ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μέσον για την εξυπηρέτηση σκοπών, διότι ο άνθρωπος ο ίδιος είναι σκοπός. Με αυτό το πνεύμα διαβάζουμε τους πρώτους στίχους του πρώτου ψαλμού του Δαβίδ, «Μακάριος ανήρ, ος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμων ουκ εκάθισεν, Αλλ’ η εν τω νόμω Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός. Και έσται ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρω αυτού, και το φύλλον αυατού ουκ απορρυήσεται και πάντα όσα αν ποιή κατευοδωθήσεται.» (Ψαλμ.1:1-3) Με το πνεύμα αυτό κατανοούμε το νόημα των στίχων του 50ού Ψαλμού της Μεταναίας, «»Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι , πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Αουτιείς μοι αγαλλίσασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.»

13.8.20

ΠΝευματικές παρακαταθήκες

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου ΠΝευματικές παρακαταθήκες του Ελληνικού Λαού Μερικές από τις πνευματικές παρακαταθήκες, τις οποίες τηρούσε το περιβάλλον μου είναι αυτές; "Στο Θεό να αρέσει". "Όλο με το καλό", " κάνε το σταυρό σου και μη φοβάσαι". 'Πηγαίνω στην εκκλησία άρρωστη και επιστρέφω υγιής" κ.ά. Σε όλες αυτές τις πνευματικές παρακαταθήκες ,η φιλία με το Χριστό 'εχει την πρώτη προτεραιότητα . Αυτό που προσκρούει στη φιλία με το Χριστό, δεν είναι ωραίο και δεν το δεχόμαστε. Αυτή είναι η μόρφωση που δέχονται οιο Έλληνες από την Εκκλησίαν και την μετέδιδαν, ως ένα πολύτιμο θησαυρό στα παιδιά τους. Ώσπου ήρθε η "μόρφωση" της Δύσης η οποία κατήργησε εν πολλοίς την Νηπτκιή και Ασκητική Παράδοση της Ορθοδοξίας. Όταν η φιλία μας με το Χριστό μπει σε δεύτερη προτεραιότητα ισχύου τα λόγια που έλεγε στον γιο της η μητέρα του Βασίλισσα Ειρήνη, " Τίς ωφέλεια εν τω αίματί μου, εν τω καταβαίνει με εις διαφθοράν;"

4.8.20

Να μη λες ποτέ, τί μπορώ να κάνω, είμαι μόνον ένας άνθρωπος


Του Μόσχου Λαγκουβάρδου
Να μη λες ποτέ, τί μπορώ να κάνω, είμαι μόνον ένας άνθρωπος Και ένας μόνον άνθρωπος αν είναι ελεύθερος η ελευθερία είναι ζωντανή πραγματικότητα στη γη! Γι' αυτό στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος απειλεί, όπως τώρα, την ανθρωπότητα, καθένας από μας μπορεί να αγωνίζεται για την ανθρωπότητα και να είναι αποτελεσματικός. Η ανθρώπινη φύση είναι μία και ό,τι κάνεις εσύ, το ίδιο θα κάνουν όλοι. .
Επιστημονικά πειράματα έδειξαν ότι οι πίθηκοι σε όλη τη γη έπαψαν να τρώνε τις πατάτες ,...χωρίς να τις καθαρίζουν από τα χώματα, όταν ένας μόνον πίθηκος, σε κάποια γωνιά της γης, καθάριζε με ένα κλαράκι τις πατάτες που έτρωγε. Πόσο μάλλον πιο συνδεδεμένος είναι ο άνθρωπος, που το πνεύμα του έχει τη χάρη να ενώνεται με το Πνεύμα του Θεού για να ανοίγει καινούριους απέραντους κόσμους και να ανανεώνεται ο ίδιος πνευματικά σε καινούριο άνθρωπο.
Παραθέτουμε στίχους από τους ψαλμούς που μιλούν για την αδιάλειπτη ανακαίνιση της Δημιουργίας εκ μέρους του Θεού. "Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν. Διά παντός η αίνεσίς του,,Ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου. (102) ανακαινιείς το πρόσωπον της γης (103). ανακαίνισον ημέρας ημών. "Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ουκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφήτω αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, ο κτιζόμενος αινέσει τον ΄Κύριον. Οτι εξέκυψεν εξ ύψους αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην κεπέβλεψε. |Του ακούσαι του στεναγμού τωνπεπεδημένων, του λύσασι τους υιούς των τεθανατωμένων.Του αναγείλαι εν Σιών το όνομα Κυρίου και την αίνεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν τω επισυναχθήναι λαούς επί τω αυτώ και βασιλείς του δουλεύειν τω Κυρίω. Απεκρίθη αυτώ εν οδώ ισχύος αυτού. την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλόν μοι. Μη αναγάγης με εν ημίσει ημερων μου. εν γενεά γενεών τα έτη σου. Κατ' αρχάς,σε, Κύριε , την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισιν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται σε δε διαμένεις. και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελιξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Συ δε αο αυτός εικαι τα έτη σου ουκ εκλείψουσι. Οι υιό των δούλων σου κατασκηνώσουσι, και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. " (101)
Ο Θεός φυλάει την ελευθερία, σαν ένα πολύτιμο θησαυρό που κανένας εκτός από τον Ίδιο, δεν γνωρίζει που βρίσκεται . Όπως μια φωτιά στο δάσος δεν είναι βέβαιο ότι έχει σβήσει εντελώς, αν υπάρχει έστω και μία μόνο εστία αναζωπύρωσης. Η ελευθερία έχει τεθεί στον άνθρωπο απ΄ το Δημιουργό του, ως "εστία πνευματικής αναζωπύρωσης".
Γι' αυτό ο εχθρός του ανθρώπου δεν ησυχάζει, γιατί ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, αν έστω και ένας άνθρωπος στη γη δεν μένει ελεύθερος. ¨Φως Κυρίου πνοή ανθρώπων, ος ερευνά ταμιεία κοιλίας" (Μόνον ο Θεός "ερευνά και βλέπει ολοκάθαρα όλα όσα είναι αποκεκρυμμένα και αποταμιευμένα εις την καρδίαν και το εσωτερικόν του ανθρώπου,) (Παρ.κεφ΄κ', 27, ερμην.απόδ.Ι,Θ,Κολιτσάρα). 

3.8.20

Δεν έχουμε γέρους

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου
 Αν ένας γέρος δώσει μια σοφή συμβουλή σε έναν νέο, ο νέος θα του πει, αυτα ίσχυαν για την εποχή σου όχι για τη δική μας εποχή.
Γι' αυτό εξαφανίστηκαν οι γέροι κι οι γριές, νεάζουν όλοι, οι δε γριές δείχνουν ακόμα και τις γραμμές του σώματός τους! Τί θα κάνουμε χωρίς γέρους. Η εξουσία η οποία περιήλθε εις χείρας των νηπίων και των θηλαζόντων, θα τρέξει μέχρι τη χώρα του Ελεφαντοστού, για να σωθεί απ' την οργή του λαού, όπως έκανε ο δικτάτορος Σανκαορέ, μετά την εξόντωση του προέδρου Τόμας Σάνκαρα, που ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος, σαν τον άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για την ανθρωπότητα!
Το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια κάθε ανθρώπου, για την υπεράσπιση της ελευθερίας είναι "εν αχρηστία". Δεν το χρησιμοποιεί κανείς γιατί είναι γενική πεποίθηση ότι δεν έχει να κερδίσει κανείς τίποτε από αυτό. Τόσο αγαπάει ο κόσμος την ελευθερία! Ήδη σπάνιες φωνές επισημαίνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας της ανθρωπότητας.
Το πρώτο πράγμα που δημιούργησε ο Θεός στη δημιουργία Του είναι η σοφία. Διψάει άραγε κανείς για τη σοφία. Δεν εννοούμε ως σοφία τις γνώσεις και τις φιλοσοφικές θεωρίες.

1.8.20

;Άνθρωποι και μηχανές
Του Μόσχου Λαγκουβάρδου


Οι αρχαίοι 'Ελληνες αν και μπορούσαν να αναπτύξουν τον λεγόμενο "τεχνικό πολιτισμό", δηλαδή τον "πολιτισμό" των μηχανών , απέφυγαν να το κάνουν. Δεν ανέπτυξαν την χρήση του σιδήρου τόσο στη καθημερινή τους ζωή όσο και ως εργαλεία στην καλλιέργεια της γης

Οι αρχαίοι δεν χρησιμοποίησαν το σίδερο των μηχανών όχι γιατί δεν μπορούσανα να το κάνουν.. Με εξαίρεση την ανάπτυξη των όπλων, που τους επέβαλε η ανάγκη από τας επιθέσεις των βαρβάρων. Δεν ανέπτυξαν τις μηχανές με τη θέλησή τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο θεός του σιδήρου, στην αρχαία ελληνική μυθολογία ,είναι ένας σάτυρος, ο Ήφαιστος. Ενώ όλοι οι θεοί των άρχαίων έχουν τέλεια ανθρώπινη μορφή, ο΄θεός του σιδήρου είναι ένας σάτυρος, δηλαδή ένα πλάσμα της φαντασίας των αρχαίων για τα όντα του Ασυνειδήτου.
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν παρέδωσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έσπασε με τα χέρια Του τον άρτο. Δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι, προφανώς όχι γιατί δεν υπήρχε, αλλά γιατί ο σίδηρος δεν είναι σύμβολο της ειρήνης, αλλά του πολέμου. Το ίδιο έκανε ο Κύριος , στην είσοδό Του στα Ιεροσόλυμα, δεν χρησιμοποίησε το άλογο, που ήταν το σύμβολο του πολέμου, αλλά πήγε "επί πώλου όνου", δίνοντας το παράδειγμα της άκρας ταπείνωσης.

Οι αρχαίοι διαισθάνθηκαν ότι ο σίδηρος εμποδίζει την τελειοποίηση του ανθρώπου. Ο σίδηρος βγαίνει από τα έγκατα της γης, εκεί όπου τοποθετείται ο Άδης των αρχαίων και η Κόλαση

Μπορεί ο σίδηρος και ο θόρυβος να υπάρξει πνευματικά; Ο Ορφεύς που ελευθερώσει την Ευρυδίκη από ταν Άδη, δεν τα κατάφερε. Από την προσωπική πείρα γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος, ότι η χρήση του σιδήρου, δεν είναι ανθρώπινη. Ακόμα κι οι καρποί της γης, όταν αναμιγνύονται με τις μηχανές χάνουν την νοστιμάδα τους. Στην εποχή μας λαοί με ανεπτυγμένη ευαισθησία, όπως π.χ. ο ιαπωνικός, προτιμούν να χρησιμοποιούν ξύλινα σκεύη, και συνδέουν την έλλειψη ευαισθησίας με τη χρήση των σιδερικών.

Οι Ερυθρόδερμοι της Αμερικής ονομάζουν την κάθε εποχή από το στοιχείο, που μπορεί να την καταστρέψει. Στην εποχή μας γινόμαστε μάρτυρες ότι στη μάχη των μηχανών και του θορύβου εναντίον του ανθρώπου προηγούνται οι μηχανές και ο θόρυβος που προκαλούν.

Ο Αμερικανός ποιητής Μπλόκ, σ' ένα ποίημά του κάνοντας μαύρο χιούμορ,  γράφει πως υπάρχουν καμιά δεκαριά τρόποι να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Ο πιο αποτελεσματικός από όλους είναι το να φέρεις έναν άνθρωπο στο κέντρο μιας σύγχρονης πόλης και να τον αφήσεις να ζει εκεί!

31.7.20

Ο υπνώττων άνθρωπος

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου
Ο υπνώττων άνθρωπος, ο κοιμισμένος, κατά το κοινώς λεγόμενον, είναι αυτός που δίνει το ρυθμό της εποχής. Στο σημερινό κόσμο,είναι πιο πειστική η εικόνα των πραγμάτων από τα ίδια τα πράγματα. Δεν έχουν τόση σημασία τα πράγματα και τα γεγονότα, αλλά η ιδέα που έχουμε για τα πράγματα και για τα γεγονότα. Γι’ αυτό έχουν τόση δύναμη τα «κανάλια» και οι «καναλάρχες» γιατί αυτουνών η επιρροή ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Μόλις βγει μια νέα κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι να μην πληρώσουν τα χρέη τους στο δημόσιο οι καναλάρχες. Το δεύτερο είναι να τους δώσει επιχορηγήσεις, για να ωραιοποιήσει την εικόνα της.
Αυτό το νόημα της δύναμης της εικόνας έχει το παρακάτω ανέκδοτο. Δυο επιστήμονες ιχθυολόγοι, με τις εικόνες όλων των ψαριών στο μυαλό τους, ερευνούν τα ψάρια στη θάλασσα. Ο ένας από τους δύο γέρνει κάποια στιγμή στη βάρκα κι αποκοιμέται. Ο άλλος συνεχίζει να ερευνά με το φακό του, όταν πιάνει ένα σπάνιο ψάρι. Έκπληκτος ξυπνάει τον συνάδελφό του και του δείχνει το σπάνιο ψάρι. Εκείνος το κοιτάζει καλά, το περιεργάζεται, το ψηλαφίζει και λέει: «Δεν υπάρχει τέτοιο ψάρι».
Κατά τη χριστιανική διδασκαλία η υπερβολή είναι αμαρτία. Θυμάμαι, πως όταν ήμουν παιδί, στη Δεσκάτη Γρεβενών, η μακαρίτισσα η γιαγιά μου Βασιλική, δεν μ’ άφηνε να κοιμηθώ πολύ. «Σήκω, παιδί μου» μου έλεγε, «σε «πλείασε» ο ύπνος. Θα αποχοντριαστείς» Εννοούσε θα γίνω υποχονδριακός αν κοιμάμαι υπερβολικά., αν ο ύπνος μου «πλεονάζει» είναι «πλείος» περισσότερος απ΄ τον κανονικό.
Η γιαγιά μου. αν και της τρίτης δημοτικού, γνώριζε πολλά πράγματα, προφανώς από την Εκκλησία. Απορούσα, πως είναι δυνατόν να γνωρίζει ακόμα και τους βαθμούς των επιθέτων. Η γιαγιά μου είναι ζωντανό παράδειγμα του ότι η Ελληνική γλώσσα είναι ενιαία από την αρχή έως την εποχή μας και πως οι διαιρέσεις σε αρχαία και νέα δεν είναι πραγματική, αλλά γίνεται μόνο για να διευκολύνει τις αναλύσεις  της επιστήμης. Θυμάμαι μια φορά είχα ρωτήσει τη γιαγιά μου, αν είμαι καλός, και μου απάντησε: «κάλλιστος»! Η γιαγιά μου χρησιμοποιούσε λέξεις ακόμα κι απ΄τον Όμηρο, όπως τη λέξη «ιλιάτσι», δηλαδή θεραπεία. Γνώριζε και αρχαίες μεθόδους όπως η μέθοδος της  αναζωογόνησης του οργανισμού στις περιπτώσεις καταβολής των δυνάμεών του!
Για τον πολύ ύπνο η γιαγιά μου φοβόταν ότι μπορεί να γίνει πάθος (υποχονδρία).Η γιαγιά μου ήταν αγράμματη, αλλά άκουγε τα ιερά γράμματα της Εκκλησίας. Από τη γιαγιά μου, έμαθα να προσέχω τον ύπνο και ότι λέγεται ή γράφεται γι’ αυτόν. Θυμάμαι πάντα το στίχο του Σολωμού «πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα, τα μάτια της ψυχής μου». Ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης γράφει σε κάποιο δοκίμιό του πως ο ύπνος είναι αδιαφορία. Πράγματι η αδιαφορία χαρακτηρίζει αυτούς που θέλουν να ζουν μισοκοιμισμένοι ή που δεν αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη θεωρώντας υπεύθυνο το πεπρωμένο ή το κάρμα, όπως το ονομάζουν οι ινδουιστές. Η αδιαφορία αυτού του είδους είναι περιφρόνηση που κρύβει εγωισμό και υπερηφάνεια.

28.7.20

Εμπόδισε την αυτοκτονία του ανθρωπου (Μέρος 1)

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

 Υπάρχουν ,πράγματι, δυνάμεις που απεργάζονται την καταστροφή του ανθρώπου στη γη; Αντί να ενισχύουν τον σημερινό φοβισμένο άνθρωπο, του μεγαλώνουν τους φόβους του και τον σπρώχνουν στην αυτοκτονία. Υπάρχουν από την αρχαιότητα ακόμα, τέτοιες δυνάμεις που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους , ότι το τέλος των δεινών τους είναι ο θάνατος. Η λύπη τελειώνει μόνο όταν τελειώνει και η ζωή. Προσπάθειες που έγιναν για να σταματήσει η αρχαία παράδοση της αυτοκτονίας στην Ιαπωνία, απέτυχαν παταγωδώς. Θυμηθείτε τους δυο μεγάλους ποιητές της σύγχρονης Ιαπωνίας τον Γιασουνάρι Καβαμπάτα και τον Γούκιο Μισίμα, που αυτοκτόνησαν κι οι δυο στο τέλος! .
Πώς εμποδίζεις την αυτοκτονία του ανθρώπου; Ο ποιητής Τόμας Έλιοτ υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος ωθείται στην αυτοκτονία. Είναι το μόνο ον στη γη, που κινδυνεύει να αυτοκτονήσει, όχι μεμονωμένα το κάθε άτομο, αλλά μαζικά. Η ανθρωπότητα κινδυνεύει να εκλείψει, με ομαδική αυτοκτονία. Στην Αμερική υπήρξαν περιπτώσεις που πλήθη ανθρώπων πείστηκαν να τελέσουν ομαδική αυτοκτονία. Πάνω από χίλιοι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί, σε ομαδική αυτοκτονία, που παρακινήθηκαν να συμμετάσχουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυνάμεις, που δεν προτίθενται απλώς να πείσουν τους ανθρώπους να αυτοκτονήσουν, αλλά που έχουν και τη δύναμη να το επιτύχουν σε πολλές περιπτώσεις.
(Συνεχίζεται)