19.4.18

Λαοί και εξουσία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Στη Δημοκρατία, οι
λαοί ελέγχουν
την εξουσία.Στον Ο-
λοκληρωτισμό,
η εξουσία είναι

ανεξέλεγκτη και το
σύστημα αυτορ-
ρυθμίζεται: τα ολο-
κληρωτικά κα-
θεστώτα καταπίπτουν,

κάτω απ΄ το βάρος των
ανομιών τους.
Οι λαοί κάνουν υπο-
μονή, ώσπου να
έρθει η πολυπόθητη

ώρα να ελευθερωθούν
από τους δυνάστες,
που δειλοί και ντροπιασμέ-
νοι δεν έχουν πρό-
σωπο να δούν τον κόσμο.

Αν δεν έχουν καθόλου
τσίπα, ως συνήθως,
μένουν στην εξουσία,
ώσπου να γίνουν
επικίνδυνοι στους

ξένους που τους διόρισαν
να στραγγαλίζουν
τα δίκαια των φτωχών.
Έστι δίκης ο-
φθαλμός ος τα πανθ' ορά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: