11.12.17

Το μεγαλύτερο ερώτημα στη φιλοσοφία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Το μεγαλύτερο, το
αναπάντητο,
ερώτημα στη φιλο-
σοφία είναι,
γιατί υπάρχει κάτι
αντί τίποτα. Μόνο
η πίστη δίδει
την απάντηση σ' αυτό.
Που είναι η δη-
μιουργία απ' το μηδέν.
Αν ο Θεός δεν είναι
ο Δημιουργός,
τότε ο κόσμος έγινε
από μόνος του,
Είναι δηλαδή ο Θεός.
Αλλά ο κόσμος είναι
φθαρτός κι οι δυνά-
μεις του περιορισμένες.
Η Επιστήμη λέει
ο κόσμος θα καταστραφεί.
Στο χωριό μου, όταν έ-
κανες λάθος, ο
κόσμος έλεγε, "πού τον
έβαλε η αμαρ-
τία;". Εννοούσε ότι
κανείς δεν κάνει λάθος
με τη θέλησή του.
Αυτό που έλεγε κι ο Σω-
κράτης "ουδείς ε-
κών κακός" (κανείς δεν εί-
ναι θεληματικά κακός).
Αυτό σημαίνει
επίσης ότι τίποτε
δεν γίνεται α-
πό μόνο του και σε όλα
υπάρχει κάποιο κίνη-
τρο. Άρα ούτε
ο κόσμος έγινε από
μόνος του. Κάποιος
έκανε την κίνηση. Το
κινούν ακίνητον, λέει
ο Αριστοτέλης.
Αλλιώς πρέπει να δεχθούμε
ότι το κινού-
μενο πριν υπάρξει δη-
μιούργησε το κινούν.
ότι το από-
τέλεσμα δημιούργησε
την αιτία ,όχι
η αιτία το αποτέ-
λεσμα! Αν δεν δεχθούμε
τη δημιουργία
του κόσμου από το μηδέν
δηλαδή απ΄ το
Θεό, θα τρελαθούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: