12.8.12

Η πίστη δοκιμάζεται δια πυρός και σιδήρου!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Εάν έχητε πίστιν ωςκόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρη τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατίσει υμίν." (Ματθ.ιζ,20)


Η πίστη που γεννιέται μέσα στις δοκιμασίες, η πίστη που νικάει τις αμφιβολίες, που είναι η ίδια μια διαρκής πάλη με το Θεό,αυτή η πίστη είναι θεραπεία. Ο κόσμος προσέτρεχε στους ανθρώπους που κατείχαν την πίστη που θεραπεύει, για να θεραπευτούν. Η πίστη ως θεραπεία θεράπευε και θεραπευόταν.

Για την πίστη που θεραπεύει μιλούν το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος της σημερινής Κυριακής: Ο Ιησούς θεραπεύει το παιδί που σεληνιάζεται και αποδίδει την αδυναμία των μαθητών Του να το θεραπεύσουν στην απιστία. Από τα λόγια του Ιησού συνάγεται πως η πίστη που δεν θεραπεύει δεν είναι αληθινή πίστη. Η αληθινή πίστη είναι θεραπεία.

Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του στους Κορινθίους διακρίνει επίσης την αληθινή πίστη από την συναισθηματική πίστη και περιγράφει τις δοκιμασίες που περνάει η αληθινή πίστη:

"Ο Θεός ημάς τους αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν τω κόσμω, και αγγέλοις και ανθρώποις....Άχρι της άρτι ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιώμεν εργαζόμενοι ταις ιδίαις χερσί. λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα ,βλασφημούμενοι παρακαλούμεν. ως περικαθάρματα του κόσμου εγενήθημεν. πάντων περίψημα έως άρτι."

Η πίστη των αποστόλων δοκιμάστηκε με φοβερές δοκιμασίες. Για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους δεν υπήρξα απλώς παιδαγωγός. Υπήρξα πατέρας. Εγώ σας γέννησα. Ως πατέρας τους παρακαλεί να γίνουν μιμητές του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: