28.2.18

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝΤου Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ο πλούτος φοβάται τον
υπερπληθυσμό.
Καταδιώκει την οι-
κογένεια για
να μην κάνει παιδιά.

Τα ολοκληρωτικά
συστήματα εί-
ναι επινοήματα
του πλούτου, για να
μειωθεί ο πληθυσμός

της γης. Από την εποχή
ακόμα του Πλά-
τωνος -ήταν πλούσιος-
δεν ήθελαν παιδιά.Κοι-
νες τις γυναίκες πρότεινε

ο Πλάτων στην Πολιτεία.
Οι Μάκαρες,
ζούσαν χωριστά από
τις γυναίκες τους.
Τι ς επισκέπτονταν μια

φορά το χρόνο. Στη χώ-
ρα των Μακάρων
οι άντρες δεν έβλεπαν
τις γυναίκες τους
παρά μόνο μια φορά

το χρόνο. Άντρες και
γυναίκες έμε-
ναν χώρια. Ανάμεσά τους
υπήρχε ένα μεγάλο
ποτάμι που το περνούσαν

μια φορά το χρόνο για
τεκνοποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: