7.2.15

Ο υπεροπτικός Ευρωπαίος

Του Μ.Ε.Λαγκουβάρδου

Άκουσα έναν Γερμανό πολιτικό να απευθύνεται στους Έλληνες με αυτά τα λόγια: "Να σκεφτεί καλά ο ελληνικός λαός, αυτό που έκανε. Τα 80% των Ελλήνων ήταν εναντίον των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, ήταν υπέρ των ορθοδόξων Σέρβων".
Ο Γερμανός αυτός πολιτικός δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι Έλληνες μπορεί να έχουν αντίθετη γνώμη με τους Γερμανούς και ότι κατά βάθος είναι ενωμένοι. Για να το καταλάβει πρέπει να υπερβεί τη βουλησιαρχία που διέπει τους Γερμανούς και να δεχθεί την αποτυχία τους να κρατούν τους λαούς αιωνίως διηρημένους.
Η υπεροψία του Ευρωπαίου εκφράζεται με το διαίρει και βασίλευε που εφαρμόζει στους άλλους λαούς. Τώρα που το σπουδαιότερο για μας τους Έλληνες είναι η ενότητα, αξίζει να μελετήσουμε λιγάκι το χαρακτήρα του Ευρωπαίου, για να δούμε τί μας κοστίζει ως λαό η υπεροψία του Ευρωπαίου.
Και να αρχίσουμε από την γενεσιουργό αιτία αυτού του φαινομένου. Υπεροψίαν και μέθην, διέκρινε τον Δαρείο, γράφει ο Καβάφης, για να περιγράψει το χαρακτήρα του. Και που στήριζε την υπεροψία του; Στή δύναμη. Η διαφορετική άποψη που έχει κάθε λαός για τη δύναμη χαρακτηρίζει τον πολιτισμό του. Η αρχέγονη άποψη του δικαίου του ισχυροτέρου, δηλαδή της δύναμης χωρίς ηθικά όρια βρίσκεται στον αντίποδα του πολιτισμένου ανθρώπου, ο οποίος επιζητεί τη δύναμη στη σοφία και στην αγάπη. Ο αρχέγονος άνθρωπος ζητεί τη δύναμη για την επιβίωση, ο δε πνευματικός άνθρωπος ζητεί τη δύναμη για να ανεβεί πιο πάνω πνευματικά. Ο αρχέγονος στηρίζεται στον άνθρωπο, ο πνευματικός ελπίζει στο Θεό.
Ποια είναι η πρακτική συνέπεια της διαφορετικής αντίληψης για τη δύναμη, όσον αφορά την ενότητα των Ελλήνων; Πόσο επηρέασε την ενότητά μας η επιβολή ενός ξένου τρόπου ζωής, ο οποίος στηρίζεται στην αντίληψη της "δύναμης για τη δύναμη" και ειδικότερα της αντίληψης της "δύναμης για την επιβίωση";
Η γέννηση του Χριστού, δύο χιλιάδες χρόνια πριν, μεταμόρφωσε τον κόσμο και τον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι πια πρότυπο για τον κόσμο και για τον καθένα άνθρωπο, κάποια μυθολογία ή φιλοσοφία ή διδασκαλία ή κάποιοι ηθικοί ή νομικοί κανόνες.
Κανένας δεν μπορεί να γίνει ένα, να ενωθεί, να αγαπήσει μια μυθολογία ή φιλοσοφία ή διδασκαλία, όσο σπουδαία κι αν είναι. Η πραγματική ενότητα γίνεται μόνο με την αγάπη, η οποία καλύπτει όλα τα σφάλματα. Μόνο στην αγάπη του Ιησού, γινόμαστε ένα μεταξύ μας, όπως ένα είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
Δείτε πώς έγινε με τις "ενώσεις" των Ελλήνων χωρίς Χριστό, κατά τα δυτικά πρότυπα. Μπήκε ο κομματισμός και τις διέλυσε. Το ίδιο γίνεται με την οικογένεια. Η ενότητα της οικογένειας είναι καρπός της αγάπης των μελών της. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Έτσι θα γνωρίζουν ότι είστε μαθητές μου, είπε ο Κύριος Ιησούς, με το να έχετε αγάπη μεταξύ σας.
Αυτός που αγαπάει είναι ταπεινός. Η υπερηφάνεια στηρίζεται στην επίγνωση της δύναμης. Η δύναμη σε βάζει πάνω από τους άλλους. Βάζοντας τον εαυτό μας πάνω από τους άλλους, στην οικογένεια, στην κοινωνία, εμποδίζουμε την αυτοσυνειδησία της ενότητας.
Είναι αυτός ο προορισμός μας; Είναι η ζωή μας ως εκ Θεού αποστολή, το να προσπαθούμε να επιβληθούμε με τη δύναμη, όπως έκαναν οι ναζί; Μόνον άρρωστοι άνθρωποι νιώθουν μια ψευδο-πληρότητα, όταν επιδιώκουν να εξουσιάζουν τους άλλους. Είναι η ανάγκη του ζώου για το αίσθημα της ασφάλειας.
Την εποχή αυτή της επιβίωσης ζούμε τώρα. Μια εποχή που μοιάζει με τον πρώϊμο κομμουνισμό, στον οποίο η αμοιβαία καχυποψία είχε αντικαταστήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών της κοινωνίας, και της οικογένειας ακόμη.
Οι Έλληνες δεν θα γίνουμε ποτέ υπερόπτες Ευρωπαίοι. Και να αφήσουμε την εμπειρία των δύο χιλιάδων χρόνων της Ορθοδοξίας , δεν θα μας αφήσει εκείνη. Η Εκκλησία μας είναι θεραπευτήριο. Όσο περισσότερο μας αρρωσταίνει ο ξενόφερτος τρόπος ζωής, εννοώ του υπερόπτη Ευρωπαίου, τόσο πιο κοντά θα πηγαίνουμε στην Ορθοδοξία, για να θεραπευτούμε!The haughty European
  M.E.Lagouvardos

I heard a German politician addressed the Greeks with these words: "To think well the Greek people, what I did. The 80% of people were against the bombing of Yugoslavia, was in favor of the Orthodox Serbs."

The German politician he can not accept that the Greeks may have the opposite opinion with the Germans and that deep down they are united. To understand should exceed the voluntarism governing the Germans to accept their failure to keep their peoples eternally divided.

The arrogance of Europeans are to divide and rule applied to other peoples. Now that the most important for us Greeks is unity, it is worth studying a little the character of Europeans, to see what it costs us as people of European arrogance.

And start from the root cause of this phenomenon. Arrogance and drunkenness, saw Darius writes Cavafy, to describe the character. And that supported the arrogance? To power.
The other aspect that has every nation for power characterizes its culture. The primordial aspect of might makes right, that is the force without moral boundaries is the opposite of civilized man, who seeks strength in the wisdom and love. The primitive man seeks power for survival, and the spiritual man seeks the strength to go above spiritually. The primitive based on the individual, the spiritual hopes in God.

What is the practical consequence of the different perception of the power, concerning the unity of the Greeks? How has affected our unity impose a foreign way of life, based on the concept of "power for power ', including the concept of" power for survival "?

The birth of Christ, two thousand years ago, transformed the world and every man. There is now a model for the world and for each man, a mythology or philosophy or teaching or some moral or legal rules.

No one can become one, to unite, to love a mythology or philosophy or teaching, as important it is. The real unity only by love, which covers all errors. Only the love of Jesus, we become one among us as one is the three persons of the Holy Trinity.

See how was the "associations" of the Greeks without Christ, by Western standards. He entered the partisanship and broke. The same is with the family. The unity of the family is love fruit of its members. So the Church. So you know that you are my disciples, said the Lord Jesus, to have love among yourselves.

He who loves is humble. Pride is based on an awareness of power. The power puts you above the others. Putting ourselves above others in the family, in society, prevents consciousness of unity.

Is this our destiny? Is our life as God's mission in trying to impose by force, as did the Nazis? Only sick people feel a pseudo-completeness, when seeking to dominate others. It is the need of the animal for the feeling of security.

At that time survival we live now. A season like the early communism, in which mutual suspicion had replaced the mutual confidence of the members of society, and the family still.

The Greeks will never become arrogant Europeans. And let the experience of two thousand years of Orthodoxy, will not leave us that. Our Church is a hospital. The more we sicken the outlandish lifestyle, I mean the arrogant European, the closer you go to Orthodoxy, to heal!

Δεν υπάρχουν σχόλια: